Samsung SC7840 User Manual

Page 41

Advertising
background image

LT-7

PASTABA:

Kasetin∞ filtrà galite išplauti vandeniu.
Viso siurblio negalima nardinti ∞ vanden∞.
Prieš ∞statydami atgal ∞sitikinkite, kad
filtras pilnai išdžiuvo.

1

2

3

4

5

6

7

4-2 KASETINIO FILTRO VALYMAS

4-2-1 KASETINIO FILTRO IŠTUŠTINIMAS

2

1

3

4

5

6

7

8

4-2-2 GROTELIÐ VALYMAS

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 41

Advertising
This manual is related to the following products: