Indikatori (maisiøa tips) – Samsung SC7840 User Manual

Page 50

Advertising
background image

LV-5

3-1 PUTEKπU MAISIøA NOMAIN±ŠANA

1

3

4

2

5

Variants

• AUDUMA MAISIøIEM

Ja pïc lietošanas auduma maisi¿š ir pilns, izt¥r¥t to un lietot atkal.

PIEZ±ME:

Kad izmetat putek∫u maisi¿u, ldzam pÇrliecinÇties, ka saglabÇjat
droš¥bas filtru.

PIEZ±ME:

Izlietoto putek∫i maisi¿u var aizl¥mït, šim nolkam no¿emt pap¥ra
strïmeli no l¥mlentas un aizl¥mïjot ar l¥mlenti maisi¿a atveri.

support-filter

support-filter

3

INDIKATORI (MAISIøA TIPS)

Piez¥me:

Ja deg Ieslïgts lampi¿a : Putek∫scïja
papildus filtrs ir pieslïgta elektriskÇ strÇva

1) Korpusa vad¥bas regulators

Kad indikators ieslïdzas, ldzam
nomain¥t PUTEKπU MAISIøU (3-1), kÇ
tas parÇd¥ts sekojošajos z¥mïjumos

2) Distances vad¥ba regulators

Kad indikators ieslïdzas, ldzam
nomain¥t PUTEKπU MAISIøU (3-1), kÇ
tas parÇd¥ts sekojošajos z¥mïjumos

Ja deg Ieslïgts lampi¿a

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 50

Advertising
This manual is related to the following products: