Samsung SC7840 User Manual

Page 52

Advertising
background image

LV-7

PIEZ±ME:

Kasetes filtru var izskalot ar deni.
Neiegremdït den¥ visu t¥r¥tÇju.
Pirms ielikšanas vietÇ ∫aut piln¥bÇ nožt.

1

2

3

4

5

6

7

4-2 KASETES FILTRA T±R±ŠANA

4-2-1 KASETES FILTRA IZTUKŠOŠANA

2

1

3

4

5

6

7

8

4-2-2 REST±TES T±R±ŠANA

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:58 PM Page 52

Advertising
This manual is related to the following products: