Ieejas filtra t±r±šana – Samsung SC7840 User Manual

Page 53

Advertising
background image

LV-8

5

IEEJAS FILTRA T±R±ŠANA

1

2

3

6

4

5

5-1 MAISIøA TIPS

PIEZ±ME:

Ldzam filtru neizmest. Tas jÇsaglabÇ, lai nesamazinÇtu t¥r¥šanas efektivitÇti.

1

2

3

4

5

PIEZ±ME:

Ldzam neizmest filtru.
Tas jÇsaglabÇ, lai
nesamazinÇtu t¥r¥šanas
efektivitÇti.

5-2 KASETES FILTRA TIPS

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:58 PM Page 53

Advertising
This manual is related to the following products: