Baterijas apmai¿a(dažiem mode∫iem) – Samsung SC7840 User Manual

Page 55

Advertising
background image

PROBLîMA IEMESLS

RISINÅJUMS

- JA RADUSIES PROBLîMA

Motors neieslïdzas

Nav elektr¥bas. Termostats
izslïdzis putek∫uscïju

PÇrbaud¥t vadu, kontaktu un kon-
taktligzdu. AtstÇt, lai atdziest.

Ieskšanas jauda pakÇpeniski
samazinÇs

Uzgalis, š∫tene vai caurule
ir nobloÞïtas

Iz¿emt traucïkli

Vads piln¥bÇ nesarullïjas

PÇrbaud¥t, vai vads nav
sameties vai nevienmïr¥gi
sat¥ts

Pavilkt vadu laukÇ 2-3 metrus
un nospiest vada sat¥šanas
pogu

Putek∫uscïjs nesavÇc
net¥rumus

Š∫tenï plaisa vai caurums

PÇrbaud¥t š∫teni un ja
nepieciešams, nomain¥t

Ieskšana zems vai
pakÇpeniski samazinÇs

Filtrs putek∫u pilns

Ldzam pÇrbaud¥t filtru un ja
nepieciešams, izt¥r¥t, kÇ
parÇd¥ts pamÇc¥bÇ.

Šis putek∫uscïjs ir sekojoši apstiprinÇts
EMC direkt¥va : 89/336/EEC,92/31/EEC un 93/68/EEC
Zemas voltÇžas droš¥bas direkt¥va : 73/23/EEC un 93/68/EEC

LV-10

7

Baterijas apmai¿a(dažiem mode∫iem)

Uzman¥bu:

1. Bateriju izjaukšana vai uzlÇdïšana ir b¥stama
2. Baterijas nedr¥kst sild¥t vai mest ugun¥
3. Nesajauciet (+) (-) vietas
4. Lietojiet baterijas atbilstoši to ražotÇju pras¥bÇm

Piez¥me:

1. Ja putek∫uscïjs nedarbojas, nomainiet baterijas. Ja turpina nedar-

boties, ldzu kontaktïjaties ar autorizïtu Samsung servisa partneri.

2. Izmantojiet 2 viena ražotÇja baterijas

1. Bateriju veids:AA klases baterijas

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:58 PM Page 55

Advertising
This manual is related to the following products: