Samsung SC7840 User Manual

Page 46

Advertising
background image

LV-1

SVAR±GI DROŠ±BAS NOTEIKUMI

1. Uzman¥gi izlas¥t pamÇc¥bu.Pirms ieslïgšanas pÇrliecinÇties, ka strÇvas avota voltÇža

atbilst tai, kas norÇd¥ta uz putek∫uscïja apakšÇ esošÇs etiÞetes.

2. Br¥dinÇjums : Neizmantot putek∫uscïju, ka paklÇjs vai gr¥da ir slapji.

Neizmantot dens ieskšanai.

3. Š¥ iekÇrta nav paredzïta tam, lai to izmantotu bïrni vai cilvïki ar att¥st¥bas traucïju-

miem, ja nu vien¥gi atbild¥gas personas uzraudz¥bÇ, lai nodrošinÇtu drošu darbošanos
ar iekÇrtu. Mazi bïrni jÇuzrauga, lai ne∫autu vi¿iem rota∫Çties ar iekÇrtu.

4. Neizmantot putek∫uscïju bez putek∫u savÇcamÇ maisi¿a. Lai saglabÇtu iekÇrtas

maksimÇlu efektivitÇti, nomain¥t putek∫u maisi¿u, pirms tas ir l¥dz galam pilns.

5. Neizmantot putek∫uscïju, lai savÇktu sïrkoci¿us, siltus pelnus vai cigarešu

izsmïÞus. NeglabÇt putek∫uscïju krÇsns vai cita karstuma avota tuvumÇ. Karstums
var deformït korpusu un bojÇt krÇsojumu.

6. Ar putek∫uscïju nevajadzïtu savÇkt asus, cietus priekšmetus, jo tie var bojÇt

putek∫uscïja deta∫as. NekÇpt un nestÇvït uz š∫tenes iekÇrtas.
Nelikt uz š∫tenes smagus priekšmetus. NenobloÞït ieskšanas vai izpldes atveres.

7. Pirms atvienot no strÇvas avota, vispirms putek∫uscïju izslïgt ar tÇ korpusÇ esošo

slïdzi.Nevilkt aiz elektr¥bas vada, lai atvienotu no strÇvas avota. Pirms uzsÇkt filtra
apkopi, pÇrliecinÇties,ka putek∫uscïja vads atvienots no strÇvas avota.

8. Pirms iekÇrtas t¥r¥šanas vai apkopes tÇ obligÇti jÇatvieno no strÇvas avota.

9. Šo ier¥ci nevar lietot bïrni, bez attiec¥gas uzraudz¥bas no pieaugušo puses.

Pieaugušajiem ir jÇnodrošina, lai ier¥ci nespïlïtos bïrni.

10. PagarinÇtÇja izmantošana nav vïlama.

11. Ja putek∫uscïjs nedarbojas, kÇ nÇkas, izslïgt to un konsultïties ar autorizïtu

apkopes speciÇlistu.

12. Ja strÇvas vads ir bojÇts, tas jÇnomaina ražotÇjam vai tÇ apkopes speciÇlistam, vai

ar¥ kÇdai citai attiec¥gi kvalificïtai personai, tÇdïjÇdi izvairoties no nelaimes.

13. Putek∫uscïjs ir apr¥kots ar automÇtisku termoslïdzi, kas pÇrkaršanas gad¥jumÇ

iekÇrtu automÇtiski izslïdz. PÇrkaršanas iemesls var bt nobloÞïts filtrs, uzgalis, cau-
rule vai š∫tene. Pïc tam, kad iemesls ir likvidïts un motors atdzisis, putek∫uscïjs
automÇtiski ieslïgsies.

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:57 PM Page 46

Advertising
This manual is related to the following products: