Indikatori (kasetes filtra tipam) – Samsung SC7840 User Manual

Page 51

Advertising
background image

LV-6

4

INDIKATORI (KASETES FILTRA TIPAM)

1

2

3

4

5

6

7

8

PIEZ±ME:

Lai saglabÇtu putek∫uscïja
efektivitÇti, Ciklona filtrs
jÇlieto vienmïr.

4-1 CIKLONA FILTRA T±R±ŠANA

Kad iedegas indikators, ldzam izt¥r¥t Ciklona
filtru (4-1)un kasetes filtru (4-2)kÇ tas
parÇd¥ts sekojošajos z¥mïjumos.

Variants

DIGITÅLAIS SIGNÅLS

DJ68-00234P-0.2 7/6/06 4:58 PM Page 51

Advertising
This manual is related to the following products: