IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 25

Advertising
background image

25

052010

• Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door vóór de inbe-rijfstel-

ling, en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

• Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats die voor iedereen

toegankelijk is.

• Let erop dat alleen geschoold personeel met het apparaat werkt.
• Neem de veiligheidsvoorschriften, richtlijnen, en voorschriften in-

zake de veiligheid op de arbeidsplek en inzake ongevallenpreven-
tie in acht.

• De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet overeen-

stemmen met de netspanning.

• Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt met de oorspron-

kelijke voedingsadapter.

• Draag de persoonlijke beschermingen die nodig zijn volgens de

gevarenklasse van het medium dat verwerkt wordt. Verder
bestaat er gevaar door:

- wegspattende vloeistoffen
- weggeslingerde delen
- vastraken van lichaamsdelen, haar, kledingstukken en sieraden.

• Zet het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone, glijvaste,

droge en vuurvaste ondergrond.

• De voeten van het apparaat moeten schoon en onbeschadigd zijn.
• Zet de draaiknop (E) vóór de ingebruikneming helemaal naar

links. Verhoog het toerental langzaam.

• Als de schudbeweging van het apparaat opslingert (resonantie),

moet het toerental worden verlaagd of dient u zo snel mogeljk
door het kritieke bereik te gaan.

• Verlaag het toerental als

- het medium door een te hoog toerental uit de houder spat
- het apparaat onrustig werkt
- het apparaat door dynamische krachten begint te ”lopen”.

• Bevestig de accessoires en de opgestelde houders goed, want

anders kunnen de houders beschadigd of weggeslingerd worden.

• Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en de accesoi-

res niet beschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde onderdelen.

• Als er één houder wordt gebruikt, moet deze in het midden wor-

den geplaatst; meerdere houders moeten gelijkmatig worden
verdeeld.

• Puntige houders met scherpe randen veroorzaken slijtagewrij-

ving op de opzetstukken.

• Let op gevaar door

- brandbare materialen
- breuk van het glas door toedoen van mechanische schudenergie.

• Bewerk uitsluitend media waarbij de door het bewerken veroor-

zaakte energie-inbreng geen problemen met zich mee zal bren-
gen. Dit geldt ook voor andere energie-inbrengen, b.v. door licht
straling.

• Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevingen,

met gevaarlijke stoffen of onder water.

• Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de accessoires

die beschreven worden in het hoofdstuk ”Accessoires”.

• Monteer de accessoires alleen als de netstekker uit het stop-

contact is getrokken.

• Na een onderbreking in de elektrische voeding start het apparaat

niet meer.

• Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens tegen stoten

of slaan.

• Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.
• Het apparaat mag uitsluitend worden geopend door vakmensen.

Veiligheidsinstructies

NL

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:41 Seite 25

Advertising
This manual is related to the following products: