IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 38

Advertising
background image

38

052010

Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet lie

tošanas instrukciju un ņemiet vērā drošības norādījumus.

• Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā vietā.
• Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
• Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba aizsardzības

un negadījumu novēršanas noteikumus.

• Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla spriegu-

mam.

• Ierīci drīkst ekspluatēt tikai ar originālo kontaktdakšu.
• Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši apstrādājamā

materiāla bīstamības klasei. Pretējā gadījumā pastāv risks, jo var:

- izšļakstīties šķidrums,
- izslīdēt detaļas,
- ieķerties ķermeņa daļas, mati, apgērba gabali vai rotaslietas.

• Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslīdošas,

sausas un ugunsizturīgas virsmas.

• Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
• Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā iestatiet regulēšanas

pogu (E), pagriežot to pa kreisi un nofiksējot. Apgriezienu skaitu
palieliniet lēnām.

• Ja vibrācijas sašūpo iekārtu (rezonanse), samaziniet apgriezienu

skaitu vai arī pēc iespējas ātrāk pārvariet kritisko diapazonu.

• Samaziniet apgriezienu skaitu, ja

- pārāk liela apgriezienu skaita dēļ no trauka izšļakstās viela,
- iekārtas gaita ir nevienmērīga,
- iekārta sāk pārvietoties dinamisko spēku dēļ.

• Rūpīgi nostipriniet iekārtas detaļas un uzstādītos traukus, jo

pretējā gadījumā vibrējošie trauki var tikt sabojāti vai arī tie var
izslīdēt.

• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un tās aprī

kojums nav bojāti. Neizmantojiet bojātas detaļas.

• Vienu vibrējošo trauku novietojiet vidū, bet vairākus traukus izkār

tojiet vienmērīgi.

• Trauki ar asām formām un stūriem to ielikšanas vietās norīvējas.

• Ņemiet vērā, ka

- pastāv risks nonākt saskarsmē ar uzliesmojošām vielām,
- mehānisko vibrāciju dēļ pastāv stikla saplīšanas risks.

• Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā radusies

energija ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem energijas rašanās vei
diem, piemēram, gaismas stariem.

Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā, ar bīstamām

vielām un zem ūdens.

• Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā “Aprīkojums”

aprakstīto aprīkojumu.

• Aprīkojumu uzstādiet tikai tad, ja tīkls ir atvienots no strāvas.
• Ja ir bijis elektroenergijas padeves pārtraukums, ierīce neatsāks

darboties automātiski.

• Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un sitieniem.
• Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.
• Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.

Drošības norādes

LV

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:42 Seite 38

Advertising
This manual is related to the following products: