IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 29

Advertising
background image

29

052010

Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke appara-

tet, og følg sikkerhetsanvisningene.

• Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
• Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider med apparatet.
• Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt forskriftene

for helse, miljø og sikkerhet.

• Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens med netts

penningen.

• Apparatet må bare brukes med den originale kontaktnettadapteren.
• Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar med fareklassen til

mediumet som skal bearbeides. Ellers kan det være fare for:
- væskesprut
- deler som slynges ut
- kroppsdeler, hår, klær og smykker som setter seg fast

• Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr og brann

bestanding overflate.

• Føttene på apparatet må være rene og uskadde.
• Still dreiebryteren (E) helt til venstre før du begynner å bruke

apparatet. Øk hastigheten langsomt.

• Hvis apparatets ristebevegelse øker (resonans), reduserer du

hastigheten eller utfører den delen av arbeidet som foregår i det
kritiske området så snart som mulig.

• Reduser hastigheten hvis

- mediumet sprøytes ut av beholderen som en følge av for høy

hastighet

- det oppstår ujevn gange
- apparatet begynner å vandre på grunn av dynamiske krefter.

• Fest tilbehør og påmonterte beholdere godt for at ristebeholdere

ikke skal skades eller kunne slynges av.

• Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med tanke på

skader. Skadde deler skal ikke brukes.

• Plasser enkeltstående ristebeholdere i midten og flere ristebe

holdere jevnt fordelt.

• Spisse, skarpkantende beholdere fører til slitasje på holderne.
• Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes

- brannfarlige materialer
- ødelagt glass som følge av den mekaniske risteenergien

• Bearbeid kun medier som tåler energien som påføres under bear

beidingen. Dette gjelder også andre energiformer som f eks lys
stråling.

• Apparatet må ikke brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer, med

farlige stoffer og under vann.

• Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet i kapit

let «Tilbehør» brukes.

• Tilbehøret skal kun monteres når strømforbindelsen er koplet fra.
• Etter strømbrudd starter apparatet ikke av seg selv.
• Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt og slag.
• Apparatet kan bli varmt når det brukes.
• Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fagmann.

Sikkerhetshenvisninger

NO

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:41 Seite 29

Advertising
This manual is related to the following products: