IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 30

Advertising
background image

Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja noudata

kaikkia turvallisuusohjeita.

• Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa paikassa.
• Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henkilökunta.
• Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojelu- ja tapa

turmantorjuntaohjeita.

• Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
• Laitetta saadaan käyttää vain yhdessä alkuperäisen verkkolait-

teen kanssa.

• Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta vastaavia henkilö

kohtaisia suojavarusteita. Muuten vaaraa voivat aiheuttaa:
- nesteiden roiskuminen
- osien sinkoutuminen
- ruumiinosien, hiusten, vaatteiden ja korujen takertuminen

• Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle ja

palamattomalle alustalle.

• Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
• Käännä säädin (E) ääriasentoon vasemmalle ennen laitteen

käyt´töä. Suurenna hitaasti pyörimisnopeutta.

• Jos täristysliike aiheuttaa laitteen aukeamisen (resonanssi), pie

nennä pyörimisnopeutta tai ohita kriittinen alue mahdollisimman
nopeasti.

• Pienennä pyörimisnopeutta, jos

- materiaalia roiskuu astiasta liian suuren pyörimisnopeuden vuoksi
- laite toimii epätasaisesti
- laite vaeltaa dynaamisten voimien vaikutuksesta.

• Kiinnitä tarvikkeet ja astiat hyvin, koska täristysastiat saattavat

muuten vaurioitua tai irrota.

• Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyttöker

taa. Älä käytä vaurioituneita osia.

• Aseta yksittäinen täristysastia keskeisesti ja useampi täristysa

stia tasaisesti tasolle.

• Terävät ja teräväreunaiset astiat aiheuttavat pitimen kulumista.
• Vaaraa voivat aiheuttaa:

- esyttyvät materiaalit
- mekaanisen täristysenergian aiheuttama lasirikko.

• Käsittele täristimellä ainoastaan sellaisia materiaaleja, joissa täri

styksen aiheuttama energianlisäys on vähäinen. Tämä koskee
myös muita energialisäyksiä esim. auringonvalosta.

• Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, vaarallisten ainei

den käsittelyyn eikä veden alla.

• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan Tarvikkeet-kap

paleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.

• Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvikkeen asennusta.
• Laite ei käynnistyy uudelleen virtakatkon jälkeen.
• Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
• Laite voi kuumentua käytön aikana.
• Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.

30

052010

Turvallisuusohjeet

FI

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:41 Seite 30

Advertising
This manual is related to the following products: