IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 32

Advertising
background image

Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję

obsługi i zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.

• Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejscu

dostępnym dla wszystkich.

• Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie przez

przeszkolony personel.

• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i przepisów bhp.
• Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej musi się

zgadzać z napięciem sieciowym.

• Urządzenie powinno być używane tylko z oryginalnym zasilaczem.
• Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie do klasy

niebezpieczeństwa używanego medium. W przeciwnym wypad
ku istnieje zagrożenie spowodowane:
- pryskaniem cieczy
- wypadnięciem części
- wciągnięciem części ciała, włosów, fragmentów odzieży i

ozdób

• Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, antypoślizgowej, suchej

i ogniotrwałej powierzchni.

• Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
• Przed uruchomieniem przestawić pokrętło (E) w lewo do oporu.

Powoli zwiększać prędkość obrotową.

• W wypadku narastania drgań urządzenia (rezonans), zmniejszyć

prędkość obrotową lub jak najszybciej przejść przez krytyczny zakres.

• Prędkość obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku

- pryskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek zbyt wy-

sokiej prędkości obrotowej

- wystąpienia nierównomiernego biegu
- przemieszczania się urządzenia na skutek działania sił dyna mic-

znych.

• Zamocować dobrze akcesoria i ustawione naczynia, ponieważ w

przeciwnym wypadku naczynia podczas wstrząsów mogą ulec
uszkodzeniu lub wypadnięciu.

• Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem pod ką-

tem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych części.

• Pojedyncze naczynie wstrząsowe umieszczać centralnie, natomi

ast kilka naczyń równomiernie.

• Ostre krawędzie naczynia powodują ścieranie nasadek.
• Uwzględnić zagrożenia wynikające z

- stosowania materiałów łatwopalnych
- pęknięcia szkła na skutek działania sił mechanicznych.

• Stosować wyłącznie media, których obróbka nie powoduje emis

ji energii. Odnosi się to również do innych emisji energii, np. z
powodu działania promieni słonecznych.

Nie korzystać z urządzenia, jeśli w powietrzu nagromadziły się

substancje wybuchowe, a także nie stosować do substancji nie
bezpiecznych i pod wodą.

• Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoriami opi

sanymi w rozdziale “Akcesoria”.

• Akcesoria montować wyłącznie przy wyciągniętej wtyczce.
• W razie przerwy w dostawie prądu urządzenie nie włączy się

samoczynnie.

• Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
• Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.
• Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifiko wa-

ny personel.

32

052010

Wskazówki bezpieczeństwa

PL

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:41 Seite 32

Advertising
This manual is related to the following products: