IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 33

Advertising
background image

33

052010

Před uvedením přístroje do provozu si kompletně pročtěte

návod k použití a dodržujte pečlivě bezpečnostní pokyny.

• Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro všechny příslušné

pracovníky.

• Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně vyškolený personál.
• Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro zajištění

bezpečnosti práce a předpisy protiúrazové zábrany.

• Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s

napětím elektrické sítě.

• Přístroj se smí provozovat pouze s originálním síťovym zdrojem.
• Noste svoje osobní ochranné vybavení v souladu s třídou nebez

pečí zpracovávaného média. Jinak vyvstává ohrožení vlivem:
- vystřikování kapalin,
- vymrštěním součástí,
- zachycením částí těla, vlasů, kusů oděvu a ozdob nebo šperků.

• Postavte přístroj volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluznou, su

chou a ohnivzdornou plochu.

• Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
• Před uvedením přístroje do provozu nastavte otočný knoflík (E) k

levému dorazu. Pomalu zvyšujte otáčky.

• Pokud se vibračním pohybem přístroj rozkmitá (resonance), snižte

otáčky nebo proběhněte kritickou oblastí co možno nejrychleji.

• Snižte otáčky, když

- médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje z nádoby,
- vzniká neklidný chod,
- přístroj se začne vzhledem k dynamickým silám posunovat.

• Dobře upevněte součásti příslušenství a instalované nádoby, ne

boť jinak se nádoby mohou poškodit nebo vymrštit.

• Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a přís

lušenství poškozeny. Nepoužívejte poškozené součásti.

• Umístěte jednu jednotlivou střásanou nádobu uprostřed a rov

noměrně několik střásaných nádob.

• Špičaté, ostrohranné nádoby mají na nástavcích za následek

odírání.

• Mějte na zřeteli ohrožení vlivem

- zápalných materiálů,
- rozbití skla mechanickou vibrační energií.

• Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení energie vlivem zpraco

vání neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou energii, např.
vlivem ozáření světlem.

• Nepoužívejte přístroj v atmosférách ohroženych výbuchem, s

nebezpečnými látkami a pod vodou.

• Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které je

popsáno v kapitole “Příslušenství”.

• Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová zástrčka

přístroje.

• Po přerušení přívodu napájení se přístroj samostatně nerozeběhne.
• Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na přís lu

šenství.

• V provozu se může přístroj zahřívat.
• Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.

Bezpečnostní upozornění

CS

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:41 Seite 33

Advertising
This manual is related to the following products: