IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 27

Advertising
background image

27

052010

Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda appara-

ten och observera säkerhetsbestämmelserna.

• Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för alla.
• Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv samt

föreskrifterna för arbetsskydd och olycksförebyggande.

• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens med

nätspänningen.

• Apparaten får endast användas med originalnätaggregatet.
• Personlig skyddsutrustning skall bäras motsvarande riskklassen

för det medium som skall bearbetas. Det finns annars risk för:

- vätskestänk
- att fragment kan kastas ut
- att kroppsdelar, hår, klädesplagg eller smycken fastnar

• Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksäkert, torrt

och icke brännbart underlag.

• Apparatens fötter måste vara rena och oskadade.
• Innan apparaten startas skall vridreglaget (E ) ställas längst till

vänster. Öka varvtalet långsamt.

• Reducera varvtalet om apparaten börjar skaka (resonans), eller

försök passera det kritiska området så snabbt som möjligt.

• Varvtalet skall reduceras om

- mediet stänker upp ur kärlet därför att varvtalet är för högt
- apparaten går ojämnt
- apparaten börjar vandra på grund av dynamiska krafter.

• Fäst tillbehör och monterade kärl väl, eftersom skakkärlen annars

kan skadas eller lossna.

• Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör inte är

skadade. Använd aldrig skadade delar.

• Enstaka skakkärl placeras i mitten; flera skakkärl skall placeras

symmetriskt.

• Spetsiga kärl med vassa kanter medför slitage på hållarna.
• Observera riskerna med

- eldfarliga material
- glasskärvor på grund av mekanisk skakenergi.

• Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som bear-

betningen innebär. Detta gäller också energitillförsel i annan
form, t.ex. ljusinstrålning.

• Apparaten får inte användas i explosionsfarlig atmosfär och hel-

ler inte med farliga ämnen eller under vatten.

• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de tillbehör

som beskrivs i kapitlet ”Tillbehör”.

• Nätkabeln skall vara utdragen när tillbehören monteras.
• Efter strömavbrott startar inte apparaten igen.
• Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar eller

slag.

• Under drift kan apparaten upphettas.
• Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.

Säkerhetsanvisningar

SV

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:41 Seite 27

Advertising
This manual is related to the following products: