IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 37

Advertising
background image

37

052010

• Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõttu täielikult läbi ja jär-

gige ohutusnõudeid.

• Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
• Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.
• Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse vältimse

eeskirju.

• Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pingele.
• Seadet võib kasutada vaid originaalpistikuga.
• Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödeldava vahendi

ohuklassile. Vastasel korral esineb oht, mis tuleneb:
- vedelike pritsimisest
- osade väljaviskamisest
- kehaosade, juuste, rõivaosade ja ehete vaheletõmbamisest.

• Asetage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libisemis

kindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

• Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
• Lükake pöördlüliti (E) enne kasutuselevõttu vasakpoolsesse asen-

disse. Suurendage pikkamööda pöörete arvu.

• Kui seade hakkab raputamisel võnkuma (resonants), vähendage

pöörete arvu või läbige kriitiline ala võimalikult kiiresti.

• Vähendage pöörete arvu, kui

- vahend pritsib liiga kiirete pöörete tõttu nõust välja
- seade töötab ebaühtlaselt
- dünaamiline jõud hakkab seadet paigast liigutama.

• Kinnitage lisaosad ja juurdekuuluvad anumad korralikult, vastasel

korral võib seade raputusnõusid kahjustuda või minema pilduda.

• Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade võimalikke

kahjustusi. Ärge kasutage defektseid detaile.

• Ühe raputusnõu kasutamisel asetage see keskele ja mitmete

kasutamisel asetage need ühtlaselt

• Teravatipuliste ja teravaservaliste nõude kasutamine põhjustab

pealise kulumist.

• Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb

- kergesti süttivatest materjalidest
- klaasi purunemisest mehaanilise löögi tagajärjel.

• Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötlemisest ti

gitud energia andmine on kindel. See kehtib ka teiste energiaal-
likate, näiteks valguskiirguse puhul.

• Masinat ei või kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas, ohtlike

ainetega ja vee all.

• Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest on juttu

peatükis “Lisaosad”.

• Lisaosade monteerimiseks peab seade olema vooluvõrgust

lahutatud.

• Voolukatkestuse järel ei hakka seade iseenesest tööle.
• Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
• Töö käigus võib seade kuumeneda.
• Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.

Ohutusjuhised

ET

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:42 Seite 37

Advertising
This manual is related to the following products: