IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 28

Advertising
background image

28

052010

Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og vær

opmærksom på sikkerhedsforskrifterne.

• Driftsvejledningen skal opbevares sådan, at den er tilgængelig for

alle.

• Kontrollér, at kun uddannet personale arbejder med apparatet.
• Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, direktiver og

bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.

• Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens med

netspændingen.

• Apparatet må kun anvendes sammen med den oprindelige

netadapter.

• Brug personbeskyttelsesudstyr svarende til fareklassen af det

medie, der skal bearbejdes. Ellers kan da opstå fare p.g.a.

- stænk af væsker
- dele, der slynges ud
- kropsdele, hår, beklædningsgenstande og smykker, der kan

blive fanget.

• Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skridsikker, tør

og ildfast overflade.

• Apparatets fødder skal være rene og ubeskadigede.
• Drej drejeknappen (E) helt til venstre før ibrugtagningen. Sæt

omdrejningstallet op langsomt.

• Hvis apparatets rystebevægelse øges (resonans), skal omdrej

ningstallet sættes ned eller det kritiske område bearbejdes hur-
tigst muligt.

• Sæt omdrejningstallet ned, hvis

- mediet sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt omdrejningstal
- apparatet kører uroligt
- apparatet begynder at flytte sig p.g.a. dynamiske kræfter.

• Fastgør tilbehørsdele og opstillede apparater korrekt, da rystebe

holdere ellers kan beskadiges eller slynges ud.

• Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før hver anven-

delse. Beskadigede dele må ikke bruges.

• En enkelt rystebeholder skal placeres i midten, flere ryste behol-

dere skal fordeles jævnt.

• Spidse genstande med skarpe kanter medfører slitage på holder-

ne.

• Vær opmærksom på farer, som skyldes

- antændelige materialer
- glasbrud p.g.a. mekanisk rysteenergi.

• Der må kun bearbejdes medier, hvor tilførsel af energi ved bear-

bejdningen er ubetænkelig. Dette gælder også for anden energi
tilførsel, f.eks. fra lys.

• Apparatet må ikke drives i atmosfærer med eksplosionsfare,

med farlige stoffer og under vand.

• Der kan kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør, som bes-

krives i kapitlet “Tilbehør”.

• Tilbehør må kun monteres, mens netstikket er trukket ud.
• Efter strømsvigt starter apparatet ikke igen.
• Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød eller slag.
• Apparatet kan blive varmt under driften.
• Apparatet må kun åbnes af en sagkyndig.

Sikkerhedshenvisninger

DA

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:41 Seite 28

Advertising
This manual is related to the following products: