IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 34

Advertising
background image

34

052010

• Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati utasítást,

és vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

• A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki

hozzáférhet.

• Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően kioktatott szemé

lyzet dolgozzon.

• Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavédelmi és bale-

setelhárítási szabályok irányelveit.

• A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték egyez-

zen meg a hálózati feszültséggel.

• A készülék csak az eredeti hálózati csatlakozóval működtethető.
• Viseljen a feldolgozandó anyag veszélyességi osztályának megfe

lelő személyes védőeszközöket. A veszélyforrások a következők:
- folyadékok kifröccsenése
- részecskék kirepülése
- testrészek, haj, ruhadarabok és ékszerek elragadása.

• A készüléket helyezze szabadon egy sík, stabil, csúszásmentes,

száraz és tűzálló felületre.

• A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
• Üzembeállítás előtt a E forgatógombot forgassa el a baloldali

ütközőpontig. A fordulatszámot lassan növelje.

• Ha a készülék rázkódása felerősödik (rezonancia), akkor csökkent

se a fordulatszámot vagy a lehető leggyorsabban hagyja el a ves
zélyes környezetet.

• Csökkentse a fordulatszámot, ha

- a túl magas fordulatszám következtében kifröccsen a kezelt

anyag

- a készülék futása nem sima
- a dinamikus hatások következtében a készülék elmozdul.

• Jól rögzítse a tartozékokat és a felhelyezett edényt. Ha a rögzítés

nem megfelelő, a rázóedény megsérülhet vagy kilökődhet.

• Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a készülék

vagy valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne használjon.

• Ha egy rázóedénnyel dolgozik, helyezze középre, ha többel, ren

dezze el őket egyenletesen.

• Hegyes részekkel vagy éles oldalakkal rendelkező edények kop

tatják a feltéteket.

• Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel

- gyúlékony anyagok kezelésénél
- a mechanikus rázóenergia következtében fellépő üvegtörésnél.

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldolgozás so-

rán átadott energia jelentéktelennek minősül. Ez érvényes más
energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.

Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes légtérben, ves

zélyes anyagokkal és víz alatt.

• Biztonságosan csak a “Tartozékok” fejezetben felsorolt tartozé

kok alkalmazásával lehet dolgozni.

• A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját húzza ki az

elektromos hálózatból.

• Az áram hozzávezetés megszakadása után a készülék magától

nem indul el újra.

• Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
• Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.
• A készüléket csak szakember nyithatja fel.

Biztonsági utasítások

HU

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:42 Seite 34

Advertising
This manual is related to the following products: