IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 36

Advertising
background image

36

052010

Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zaria

denia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.

• Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre každého.
• Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
• Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na ochranu

zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.

• Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku za-

riadenia.

• Zariadenie sa môže prevádzkovať iba s originálnym zásuvným

napájacím zdrojom.

• Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zodpovedajúce triede

nebezpečenstva upravovaného média. Nedodržaním tejto požia
davky vzniká ohrozenie v dôsledku možnosti:
- Odstrekujúcich kvapalín
- Vymršťovania dielcov
- Zachytenia častí tela, vlasov, oblečenia a šperkov.

• Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺzavý, suchý

a nehorľavý povrch.

• Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
• Pred uvedením do prevádzky prestavte otočný ovládač (E) doľa

va až na doraz. Rýchlosť otáčania zvyšujte pomaly.

• Ak sa zariadenie rozkýva v dôsledku vibračných pohybov (rezonan

cia), znížte rýchlosť otáčania alebo, ak to je možné, prekonajte kri
tický rozsah čo najrýchlejšie.

• Rychlosť otáčania znížte, ak

- médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlosti otáčania
- chod zariadenia začína byť nepokojný
- zariadenie sa pôsobením dynamických síl začína pohybovať.

• Dôkladne upevnite dielce príslušenstva a položené nádoby, pre

tože inak sa striasacie nádoby môžu poškodiť alebo vymrštiť.

• Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani príslušenst

vo nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne poškodené diely.

• Striasaciu nádobu uložte do stredu, ak je jediná, viaceré nádoby

ukladajte rovnomerne.

• Zahrotené nádoby a nádoby s ostrymi okrajmi spôsobujú zvýšený

oder nástavcov.

• Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené nebezpečenstvo v

súvislosti
- s horľavými materiálmi,
- s praskaním skla v dôsledku mechanickej vibračnej energie.

• Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie pri

úprave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj pre ostat-
né príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi slnečnymi lúčmi.

• Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s nebezpečenst

vom výbuchu.

• Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva, ktoré

sa popisuje v kapitole “Príslušenstvo”.

• Príslušenstvo montujte iba ak je vytiahnutá sieťová vidlica.
• Po prerušení dodávky elektrickej energie sa zariadenie neuvádza

samo znova do prevádzky.

• Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo prís

lušenstva.

• Počas prevádzky sa zariadenie zohrieva.
• Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.

Bezpečnostné pokyny

SK

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:42 Seite 36

Advertising
This manual is related to the following products: