IKA Vortex 4 basic User Manual

Page 39

Advertising
background image

39

052010

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visą nau-

dojimo instrukciją ir laikykitės saugos reikalavimų.

• Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.
• Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems darbuotojams.
• Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, darbo saugos ir nelaimingų

atsitikimų prevencijos taisyklių.

• Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo įtampą.
• Prietaisą galima naudoti tik su originaliu tinklo maitinimo bloku.
• Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos pavojaus klasę, naudoki

te asmens apsaugos priemones. To nedarant, pavojų gali sukelti:

- tyškantis skystis,
- išsviedžiamos dalys,
- gali būti užkabintos kūno dalys, plaukai, drabužiai ir papuošalai.

• Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, štabilaus, švaraus, neslid

aus, sauso ir nedegaus pagrindo.

• Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
• Prieš pradėdami naudotis prietaisu, rankenėlę (E) pasukite į kai

riąją padętį. Apsukas didinkite lėtai.

• Jei prietaisas dėl vibracijos pradėtų svyruoti (rezonansas), sumažin

kite apsukas arba kuo greičiau pereikite kritinę sritį.

• Apsukas sumažinkite, jei:

- apdorojama priemonė dėl per didelių apsukų ištyška iš indo,
- judesiai tampa netolygūs,
- dinaminių jėgų veikiamas prietaisas pradeda judėti.

• Gerai pritvirtinkite prietaiso priedus ir statomus indus, nes gali

būti sugadinti arba išsviesti plakimo indai.

• Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas ir jo prie

dai nesugadinti. Nenaudokite sugadintų dalių.

• Vieną plakimo indą dėkite per vidurį, o kelis indus išdėliokite tolygiai.
• Smailūs, aštriabriauniai indai gali aptrinti dėklus.
• Pavojų kelia:

- degios medžiagos,
- nuo mechaninės vibracinės energijos sudužęs stiklas.

• Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsiskirtų ener-

gija. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos virsmams, pvz., pate

kus šviesos spinduliams.

Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, su pavojingomis

medžiagomis ir po vandeniu.

• Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašytus sky

riuje “Priedai”.

• Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę kištuką.
• Nutrūkus elektros energijos tiekimui prietaisas automatiškai veik-

ti nepradeda.

• Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
• Veikdamas prietaisas gali įkaisti.
• Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.

Saugos reikalavimai

LT

4049900_Vortex4bd_052010:3345300_VG3_042005_kvmb_1 06.07.2010 15:42 Seite 39

Advertising
This manual is related to the following products: