Ordex Z29776 User Manual

Page 11

Advertising
background image

11

CZ

Návod / Bezpečnostní pokyny / Montáž / Čištění a údržba

Textilní šatník

Q

návod

Před montáží se s výrobkem seznamte. Přečtěte si proto pozorně

následující návod k montáži a bezpečnostní pokyny. Používejte
výrobek jen popsaným způsobem a na uvedených místech. Tento

návod si dobře uschovejte. Při předání výrobku k němu současně připojte i
všechny jeho podklady.

Q

Použití k určenému účelu

Tento výrobek se hodí ke skladování šatů a jiných předmětů v suchých vnitřních
prostorech. Jiné než zde popsané použití či změna výrobku není přípustné a
může vést ke zraněním a / nebo k poškození výrobku. Výrobce neručí za škody
vzniklé způsobené jiným použitím než použitím k popsanému účelu. Výrobek
není určen pro použití k podnikatelským účelům.

Q

Popis součástí

A

spojovací díl, nahoře a dole

B

spojovací díl, uprostřed

C

horizontální spojovací tyč (cca. ø 1,6 x 73,5 cm)

D

vertikální spojovací tyč (cca. ø 1,6 x 32,4 cm)

E

vertikální spojovací tyč (cca. ø 1,6 x 67 cm)

F

vertikální spojovací tyč, nahoře s vývrtem (cca. ø 1,6 x 67 cm)

G

vertikální spojovací tyč, nahoře (cca. ø 1,6 x 67 cm)

H

přidržovací tyč (cca. ø 1,6 x 45 cm)

I

tyč na šaty cca. ø 1,9 x 73,5 cm)

J

šroub (M6 x 26 mm)

K

podložka

L

kryt

M

odkládací plocha

N

šroub s křížovou drážkou

O

hmoždík

P

opěra desky police

Q

obsah dodávky

Bezprostředně po rozbalení zkontrolujte úplnost dodávky a bezvadný stav
výrobku a všech jeho částí. V žádném případě výrobek nesestavujte, není-li
obsah dodávky úplný.

4 x spojovací díl, nahoře a dole
2 x spojovací díl, uprostřed
8 x horizontální spojovací tyč (cca. ø 1,6 x 73,5 cm)
4 x vertikální spojovací tyč (cca. ø 1,6 x 32,4 cm)
4 x vertikální spojovací tyč (cca. ø 1,6 x 67 cm)
2 x vertikální spojovací tyč, nahoře s vývrtem (cca. ø 1,6 x 67 cm)
2 x vertikální spojovací tyč, nahoře (cca. ø 1,6 x 67 cm)
2 x přidržovací tyč (cca. ø 1,6 x 45 cm)
1 x tyč na šaty cca. ø 1,9 x 73,5 cm)
4 x šroub (M6 x 26 mm)
4 x podložka
1 x kryt
3 x odkládací plocha
2 x šroub s křížovou drážkou
2 x hmoždík
1 x opěra desky police
1 x montážní návod

Q

Technické údaje

Rozměry:

ca. 75 x 170 x 50 cm (Š x V x H)

Materiál:

stojan: kov

Kryt:

vláknitá netkaná textilie

Max. zátěž: tyč na šaty: 10 kg

horní odkládací deska: 8 kg

Bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM SI LASKAVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE! NÁVOD
K OBSLUZE LASKAVĚ PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

J

VýSTraha!

U Malých DĚTÍ a DĚTÍ oBecnĚ

hroZÍ neBeZPeČnÍ ohroŽenÍ ŽIVoTa a ÚraZU!
Nenechávejte děti nikdy samotné s obalovým materiálem.

Hrozí nebezpečí udušení. Děti držte mimo dosah výrobku.

m PoZor! neBeZPeČÍ ZranĚnÍ! Dbejte na to, aby byly všechny díly

správně smontovány a nebyly poškozeny. Při nesprávné montáži hrozí
nebezpečí zranění. Poškozené díly mohou ovlivnit bezpečnost a funkci
výrobku.

m PoZor! Nikdy nenechejte děti bez dozoru! Výrobek není zařízení na

šplhání nebo na hraní! Zajistěte, aby osoby, zejména děti se nepostavily
nebo se nevytáhly na výrobek. Výrobek se může převrhnout. Následkem
mohou být poranění a / nebo věcné škody.

J

Zajistěte se, aby výrobek stál na pevném, rovném podkladu. Jinak mohou
být následkem poranění a / nebo věcné škody.

J

PoZor! neBeZPeČÍ PoŽÁrU! Výrobek nestavte v blízkosti
otevřeného ohně.

J

Chraňte výrobek před vodou a vlhkostí. Následkem toho mohou být zranění.

J

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření. Barvy mohou vyblednout.

J

Tento výrobek zatěžujte rovnoměrně jen tak, aby se nemohl převrhnout.

J

Nepůsobte tlakem nebo hmotností shora na výrobek. Dbejte na pravidelné
rozložení hmotnosti na tyči na šaty a na deskách na šaty.

J

Zajistěte, aby skříň na šaty byla zatížena do max. 10 kg a horní odkládací
plocha do max. 8 kg. Jinak se může výrobek převrhnout. Následkem
mohou být poranění a / nebo věcné škody.

J

Na dolní stranu krytu nevěste žádnou hmotnost. Kryt by se mohl poškodit.

m PoZor! neBeZPeČÍ PoranĚnÍ! Nikdy nepoužívejte skříň na šaty,

je-li poškozená.

m PoZor! neBeZPeČÍ ÚraZU elekTrIckýM ProUDeM! Před

vrtáním se ujistěte, že se žádné vedení nenachází na místě vrtání.

m PoZor! ŠkoDa VoDoU! Před vrtáním se ujistěte, že se žádné

potrubí nenachází na místě vrtání.

J

Dbejte na to, aby byla skříň na šaty namontována jen odborníky.

J

Zajistěte, aby všechna spojení byla mezi sebou propojena a přezkoušejte
všechna spojení tyčí vzhledem ke stabilitě.

Q

Montáž

j

Skříň na šaty namontujte podle obr. 1 - 5.

Q

Čištění a údržba

j

K čistění a ošetřování používejte suchou tkaninu bez nitek.

j

Při silných znečištěních použijte mírně navlhčenou tkaninu a případně
mírný čisticí prostředek.

j

V žádném případě nepoužívejte žíravé čistící prostředky. V opačném
případě může dojít k poškození materiálu výrobku.

Advertising