Ordex Z29776 User Manual

Page 5

Advertising
background image

5

PL

Wstęp / Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa / Montaż

Materiałowa szafa na ubrania

Q

Wstęp

Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z produktem. W

tym celu należy uważnie przeczytać instrukcję montażu i wskazówki
dotyczące bezpieczeństwa. Produkt używać wyłącznie zgodnie

z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. Prosimy o zachowanie instrukcji io
jej dobre przechowywanie. W przypadku przekazania produktu w ręce osoby
trzeciej, prosimy o przekazanie także wszystkich należących do produktu
instrukcji i innych dokumentów.

Q

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy produkt nadaje się do przechowywania ubrań i innych rzeczy w
suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Użycie inne niż wyżej opisane lub
dokonywanie zmian produktu nie jest dozwolone i może prowadzić do jego
uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek użycia produktu niezgodnego z jego przeznaczeniem. Produkt nie
jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Q

opis części

A

Część połączeniowa, gόra oraz dόł

B

Część połączeniowa, środek

C

Poziomy pręt połączeniowy (ok. ø 1,6 x 73,5 cm)

D

Pionowy pręt połączeniowy (ok. ø 1,6 x 32,4 cm)

E

Pionowy pręt połączeniowy, dόł (ok. ø 1,6 x 67 cm)

F

Pionowy pręt połączeniowy, gόra, z odwiertem (ok. ø 1,6 x 67 cm)

G

Pionowy pręt połączeniowy, gόra (ok. ø 1,6 x 67 cm)

H

Pręt mocujący (ok. ø 1,6 x 45 cm)

I

Drążek na ubrania (ok. ø 1,9 x 73,5 cm)

J

Śruba (M6 x 26 mm)

K

Podkładka

L

Pokrycie

M

Pόłka

N

Wkręt z rowkiem krzyżowym

O

Kołek

P

Wspornik

Q

Zakres dostawy

Prosimy o sprawdzenie zawartości - bezpośrednio po rozpakowaniu produk-
tu - pod kątem kompletności i stanu elementów. Nie należy składać produktu,
jeżeli zawartość opakowania jest niekompletna.

4 x Część połączeniowa, gόra oraz dόł
2 x Część połączeniowa, środek
8 x Poziomy pręt połączeniowy (ok. ø 1,6 x 73,5 cm)
4 x Pionowy pręt połączeniowy (ok. ø 1,6 x 32,4 cm)
4 x Pionowy pręt połączeniowy, dόł (ok. ø 1,6 x 67 cm)
2 x Pionowy pręt połączeniowy, gόra, z odwiertem (ok. ø 1,6 x 67 cm)
2 x Pionowy pręt połączeniowy, gόra (ok. ø 1,6 x 67 cm)
2 x Pręt mocujący (ok. ø 1,6 x 45 cm)
1 x Drążek na ubrania (ok. ø 1,9 x 73,5 cm)
4 x Śruba (M6 x 26 mm)
4 x Podkładka
1 x Pokrycie
3 x Pόłka
2 x Wkręt z rowkiem krzyżowym
2 x Kołek
1 x Wspornik
1 x Instrukcja montażowa

Q

Dane techniczne

Wymiary:

ok. 75 x 170 x 50 cm (B x H x T)

Materiał:

konstrukcja: metal

Pokrycie: włόknina
Maks. obciążenie: drążek na ubrania: 10 kg

gόrna pόłka: 8 kg

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ!
INSTRUKCJĘ MONTAŻOWĄ NALEŻY STARANNIE PRZECHOWAĆ!

J

oSTrZeżenIe!

nIeBeZPIecZeŃSTWo WYPaD-

kU I UTraTY żYcIa PrZeZ MaŁe DZIecI! W żadnym
wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu

opakowania. Niebezpieczeństwo uduszenia! Produkt przechowywać z
dala od dzieci.

m oSTrożnIe! nIeBeZPIecZeŃSTWo ZranIenIa SIĘ! Należy

upewnić się, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie i czy zostały
zamontowane prawidłowo. Nieprawidłowy montaż grozi niebezpie-
czeństwem zranienia się. Uszkodzone części mogą wpłynąć negatywnie
na bezpieczeństwo i funkcję produktu.

m oSTrożnIe! Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru! Produkt nie jest

urządzeniem do wspinania się po nim ani zabawką! Upewnij się, że
osoby, a zwłaszcza dzieci nie będą stawały na produkcie ani podciągały
się na nim. Produkt może przewrócić się. Skutkować to może obrażeniami
ciała i / lub szkodami materialnymi.

J

Upewnij się, że produkt jest ustawiony na mocnym, równym podłożu. W
przeciwnym razie skutkować to może obrażeniami ciała i / lub szkodami
materialnymi.

J

oSTrożnIe! ZagrożenIe PożaroWe! Nie ustawiaj
produktu w pobliżu otwartego ognia.

J

Trzymaj produkt z daleka od wilgoci. W przeciwnym razie skutkować to
może szkodami materialnymi.

J

Nie wystawiaj produktu na bezpośrednie światło słoneczne. Kolory
mogą spłowieć.

J

Produkt należy obciążać równomiernie w taki sposób, żeby nie mógł
przewrócić się.

J

Proszę nie wywierać ucisku lub obciążenia z gόry na niniejszy produkt.
Proszę zwracać uwagę na rόwnomierne rozmieszczenie ciężaru na
drążku na ubrania oraz na pόłkach.

J

Proszę zapewnić, aby drążek na ubrania obciążony był maks. do 10 kg
oraz gόrna pόłka do maks. 8 kg. Niniejszy produkt grozi w przeciwnym
wypadku wywrόceniem. Obrażenia oraz / lub uszkodzenia mogą być
tego następstwem.

J

Nie zawieszaj żadnego ciężaru na stronie dolnej osłony. Osłona mogłaby
zostać uszkodzona.

m oSTrożnIe! nIeBeZPIecZeŃSTWo oBrażeŃ cIaŁa! W

żadnym wypadku nie użytkuj szafy na ubranie, gdy jest ona uszkodzona.

m oSTrożnIe! nIeBeZPIecZeŃSTWo PorażenIa PrĄDeM

elekTrYcZnYM! Przed wywiercaniem dziur należy się upewnić, że
w obrębie tego miejsca nie znajdują się żadne przewody elektryczne.

m oSTrożnIe! SZkoDY WYrZĄDZone PrZeZ WoDĘ! Przed

wywiercaniem dziur należy się upewnić, że w obrębie tego miejsca nie
znajdują się żadne rury.

J

Zwróć uwagę na to, żeby szafa na ubranie została zmontowana
wyłącznie przez osoby fachowe.

J

Upewnij się, że wszystkie złącza są mocno ze sobą połączone i
skontroluj wszystkie miejsca połączeń pod względem stabilności.

Q

Montaż

j

Zmontuj szafę na ubranie zgodnie z rysunkami 1 - 5.

Advertising