Τοποθέτηση της βάσης – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 270

Advertising
background image

Ελληνικά - 

Οι σελίδες Teletext κατατάσσονται σε έξι κατηγορίες:

τμήμα

Περιεχόμενα

a

Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.

B

Ταυτότητα καναλιού εκπομπής.

C

Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.

D

Ημερομηνία και ώρα.

e

Κείμενο.

F

Πληροφορίες κατάστασης.
Πληροφορίες FASTEXT.

Οι πληροφορίες teletext συχνά κατανέμονται σε αρκετές σελίδες, οι οποίες εμφανίζονται με τη σειρά και μπορείτε να τις

προσπελάσετε:

Πληκτρολογώντας τον αριθμό σελίδας
Επιλέγοντας κάποιον τίτλο σε μια λίστα
Επιλέγοντας μια έγχρωμη επικεφαλίδα (σύστημα FASTEXT)

Το επίπεδο Teletext που υποστηρίζεται από την τηλεόραση, είναι η έκδοση 2.5 που έχει τη δυνατότητα απεικόνισης

πρόσθετων γραφικών ή κειμένων.
Ανάλογα με τη μετάδοση, ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρες πλευρικές μπάρες κατά την απεικόνιση του Teletext.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μεταδίδονται πρόσθετα γραφικά ή κείμενο.
Οι παλαιότερες τηλεοράσεις, οι οποίες δεν υποστηρίζουν την έκδοση 2.5 δεν διαθέτουν τη δυνατότητα πρόσθετων γραφικών ή

κειμένου, ανεξάρτητα από τη μετάδοση Teletext.
Πατήστε το κουμπί

TV για έξοδο από την προβολή Teletext.

τοποθέτηση της βάσης

Προρρύθμιση: Τοποθετήστε τον οδηγό βάσης και τον αυχένα καλύμματος στη βάση και

στερεώστε τη χρησιμοποιώντας τις βίδες.

1. Τοποθετήστε την τηλεόραση LCD στη βάση.

Η τηλεόραση θα πρέπει να μεταφέρεται από δύο ή περισσότερα άτομα.
Βεβαιωθείτε ότι διακρίνετε ανάμεσα στο εμπρός και το πίσω μέρος της βάσης κατά τη

συναρμολόγηση.
Για να διασφαλίσετε ότι η τηλεόραση θα τοποθετηθεί στη βάση στο σωστό ύψος, μην

εφαρμόζετε υπερβολική πίεση προς τα κάτω στην επάνω αριστερή ή δεξιά πλευρά της

τηλεόρασης.

2. Τοποθετήστε και σφίξτε δύο βίδες στη θέση 1 και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες στη θέση

2

.

Σφίξτε τις βίδες με το προϊόν σε όρθια θέση. Εάν σφίξετε τις βίδες με την τηλεόραση LCD τοποθετημένη στο δάπεδο,

ενδέχεται να αποκτήσει κλίση προς το πλάι.
Η βάση τοποθετείται σε μοντέλα με μέγεθος οθόνης 55 ιντσών και άνω.

N

•
•
•

N

N
N
N

O

¦

N

N
N

N

N

N

2

1

Εμπρός

Πίσω

BN68-02325B-04Gre.indb 58

2009-10-20 �� 3:15:54

Advertising