Odstraňovanie porúch systému anynet – Samsung LE37B650T2W User Manual

Page 524

Advertising
background image

Slovenčina - 

Odstraňovanie porúch systému anynet+

Problém

Možné riešenie

Systém Anynet+

nefunguje.

Skontrolujte, či je zariadenie zariadením s funkciou Anynet+. Systém Anynet+ podporuje iba

zariadenia Anynet+.
Pripojte iba jeden prijímač (domáce kino).
Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel zariadenia so systémom Anynet+.
Skontrolujte káblové prepojenia videa/zvuku/HDMI 1.3 zariadenia so systémom Anynet+.
Skontrolujte, či je systém Anynet+ (HDMI-CEC) zapnutý v ponuke nastavenia systému Anynet+.
Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie TV v režime TV.
Skontrolujte, či ide o diaľkové ovládanie určené výhradne pre systém Anynet+.
Systém Anynet+ v niektorých situáciách nepracuje. (Vyhľadávanie kanálov, prevádzka

Media

Play, Plug & Play atď.)
Keď pripájate alebo odstraňujete kábel HDMI 1.3, určite vyhľadajte zariadenia znovu alebo

vypnite a znovu zapnite TV.
Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Anynet+ zariadenia Anynet+.Chcem spustiť systém

Anynet+.

Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojené k TV a skontrolujte, či je systém

anynet+ (HdMi-CeC) nastavený na možnosť Zap. v ponuke anynet+ Nastav..
Stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládaní TV prepnete na TV. Potom stlačte tlačidlo

TOOLS,

aby ste zobrazili ponuku systému Anynet+ a vyberte požadovanú ponuku.

Chcem opustiť systém

Anynet+.

Vyberte položku

Zobraziť TV v ponuke systému Anynet+.

Stlačte tlačidlo

SOURCe na diaľkovom ovládaní TV a vyberte iné zariadenie ako zariadenia so

systémom Anynet+.
Stlačením tlačidla

P >/<, PRe-CH a FaV.CH zmeňte režim TV. (Uvedomte si, že tlačidlo

kanálu funguje iba vtedy, keď nie je pripojené zariadenie so vstavaným tunerom Anynet+.)


Na obrazovke sa zobrazí

správa ‘Nadväzovanie

spojenia so zariadením

Anynet+...’.

Diaľkové ovládanie nemôžete používať, ak konfigurujete systém Anynet+ alebo prepínate do

režimu zobrazenia.
Keď sa nastavenie systému Anynet+ alebo prepínanie do režimu zobrazenia dokončí, použite

diaľkové ovládanie.

Zariadenie so systémom

Anynet+ sa neprehráva.

Keď prebieha funkcia Plug & Play, nemôžete použiť funkciu prehrávania.

Nezobrazí sa pripojené

zariadenie.

Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkcie systému + alebo nie.
Skontrolujte, či je alebo nie je správne pripojený HDMI kábel 1.3.
Skontrolujte, či je systém

anynet+ (HdMi-CeC) nastavený na možnosť Zap. v ponuke

nastavení systému Anynet+.
Vyhľadajte znovu zariadenia systému Anynet+.
Zariadenie Anynet+ je možné pripojiť len pomocou kábla HDMI 1.3. Niektoré káble HDMI

nemusia podporovať funkcie Anynet+.
Ak sa vypne nezvyčajnou situáciou, ako je napríklad odpojenie kábla HDMI alebo napájacieho

kábla, prípadne pri zlyhaní napájania, prosím, zopakujte skenovanie zariadení.
TV program sa nedá

nahrávať.

Skontrolujte, či je konektor antény na nahrávacom zariadení pripojený správne.

Zvuk TV sa nevysiela cez

prijímač.

Pripojte optický kábel medzi TV a prijímač.

¦

BN68-02325B-04Slk.indb 48

2009-10-20 �� 3:22:47

Advertising