Swarovski Optik EL 50 User Manual

Page 31

Advertising
background image

61

DE

60

DE

Inställning av ögonavståndet

För att se en enda rund bild, vrid båda kikarhalvor-
na tills inga störande skuggor är synliga.

Skärpeinställning

Genom att vrida fokuse-
ringsringen kan du ställa
in skärpan på föremål

på mycket nära håll (se
tekniska data) och upp till
oändligt.

i oändlighetspositionen är den lilla markeringen på
fokuseringringen högst uppe.

Dioptriutjämning

För att erhålla maximal bildkvalitet, skall eventu-
ella skillnader i synen på höger och vänster öga
utjämnas.

Sv

Sv

2.

1.

3.

- 4

3 2 1

0

1 2

3 4

När synförmågan är lika på båda ögonen:

1. Drag ut fokuseringshjulet.
2. vrid fokuseringshjulet till 0 på dioptriskalan.
3. tryck in fokuseringshjulet igen.

När ögonen har olika synförmåga:

1. titta genom det vänstra okularet med det väns-

tra ögat och vrid fokuseringshjulet så att före-
målet du tittar på är skarpt.

2. Drag ut fokuseringsringen.
3. titta på samma föremål genom det högra okula-

ret med det högra ögat och justera tills föremålet
är helt skarpt genom att vrida på fokuserings-
hjulet.

Advertising