Veiligheidsinstructies – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 19

Advertising
background image

19

082007

Voor uw bescherming

• Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door vóór de inbe-

drijfstelling, en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats die voor iedereen

toegankelijk is.

Let erop dat alleen geschoold personeel met het apparaat werkt.
Neem de veiligheidsvoorschriften, richtlijnen, en voorschriften

inzake de veiligheid op de arbeidsplek en inzake ongevallenpre
ventie in acht.

Het stopcontact moet geaard zijn (randaardecontact).
Draag de persoonlijke beschermingen die nodig zijn volgens de

gevarenklasse van het medium dat verwerkt wordt. Verder
bestaat er gevaar door:

- wegspattende vloeistoffen
- weggeslingerde delen
- vastraken van lichaamsdelen, haar, kledingstukken en sieraden.

Verlaag bij handbediening het hand-arm-trillingsniveau (Richtlijn

2002/44/EG):

- Houd de container met het monster zo mogelijk verticaal.
- Oefen nu zoveel druk uit als nodig is voor de mengprocedure.
- Gebruik bij hoge aantallen monsters opzetstukken voor meer

dere monsters.

Zet het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone, glijvaste,

droge en vuurvaste ondergrond.

De voeten van het apparaat moeten schoon en onbeschadigd zijn.
Zet de draaiknop (B) vóór de ingebruikneming helemaal naar

links. Verhoog het toerental langzaam.

Als de schudbeweging van het apparaat opslingert (resonantie),

moet het toerental worden verlaagd of dient u zo snel mogelijk
door het kritieke bereik te gaan.

Verlaag het toerental als

- het medium door een te hoog toerental uit de houder spat
- het apparaat onrustig werkt
- het apparaat door dynamische krachten begint te ”lopen”.

Bevestig de accessoires en de opgestelde houders goed, want

anders kunnen de houders beschadigd of weggeslingerd worden.

Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en de acces

soires niet beschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde onderdelen.

Als er één houder wordt gebruikt, moet deze in het midden worden

geplaatst; meerdere houders moeten gelijkmatig worden verdeeld.

Het apparaat is niet bedoeld voor handbediening.
Puntige houders met scherpe randen veroorzaken slijtagewrij-

ving op de opzetstukken.

Let op gevaar door

- brandbare materialen
- breuk van het glas door toedoen van mechanische schud energie.

Bewerk uitsluitend media waarbij de door het bewerken veroor-

zaakte energie-inbreng geen problemen met zich mee zal bren-
gen. Dit geldt ook voor andere energie-inbrengen, b.v. door licht
straling.

Gebruik het apparaat niet in explosiegevaarlijke omgevingen,

met gevaarlijke stoffen of onder water.

Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de accessoires

die beschreven worden in het hoofdstuk ”Accessoires”.

Monteer de accessoires alleen als de netstekker uit het stop-

contact is getrokken.

Na een onderbreking in de elektrische voeding begint het appa-

raat vanzelf weer te werken.

Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.

Voor de bescherming van het apparaat

De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet overeen

stemmen met de netspanning.

Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens tegen stoten

of slaan.

Het apparaat mag uitsluitend worden geopend door vakmensen.

Veiligheidsinstructies

NL

Advertising