Biztonsági utasítások – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 28

Advertising
background image

28

082007

Az Ön védelme érdekében

• Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati

utasítást, és vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki hozzá-

férhet.

Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően kioktatott szemé

lyzet dolgozzon.

Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavédelmi és bale-

setelhárítási szabályok irányelveit.

Az elektromos csatlakozó földelt legyen (védővezetékes csatlakozó).
Viseljen a feldolgozandó anyag veszélyességi osztályának megfe

lelő személyes védőeszközöket. A veszélyforrások a következők:

- folyadékok kifröccsenése
- részecskék kirepülése
- testrészek, haj, ruhadarabok és ékszerek elragadása.

Kézi használat esetén csökkentse a kéz és a kar lengő terhelését

(2002/44/EG irányelv):

- Lehetőleg függőlegesen tartsa a mintaedényt.
- Csak akkora nyomást gyakoroljon a készülékre, amennyi a

keveréshez szükséges.

- Sok minta esetén használja az ehhez való toldatot.

A készüléket helyezze szabadon egy sík, stabil, csúszásmentes,

száraz és tűzálló felületre.

A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
Üzembeállítás előtt a B forgatógombot forgassa el a baloldali

ütközőpontig. A fordulatszámot lassan növelje.

Ha a készülék rázkódása felerősödik (rezonancia), akkor csökkent

se a fordulatszámot vagy a lehető leggyorsabban hagyja el a ves
zélyes környezetet.

Csökkentse a fordulatszámot, ha

- a túl magas fordulatszám következtében kifröccsen a kezelt

anyag

- a készülék futása nem sima
- a dinamikus hatások következtében a készülék elmozdul.

Jól rögzítse a tartozékokat és a felhelyezett edényt. Ha a rögzítés

nem megfelelő, a rázóedény megsérülhet vagy kilökődhet.

Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a készülék

vagy valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne használjon.

Ha egy rázóedénnyel dolgozik, helyezze középre, ha többel, ren

dezze el őket egyenletesen.

A készülék kézi működtetésre nem alkalmas.
Hegyes részekkel vagy éles oldalakkal rendelkező edények kop

tatják a feltéteket.

Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel

- gyúlékony anyagok kezelésénél
- a mechanikus rázóenergia következtében fellépő üvegtörésnél.

Csak olyan anyagokkal dolgozzon, amelyeknél a feldolgozás so-

rán átadott energia jelentéktelennek minősül. Ez érvényes más
energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.

• Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes légtérben, ves

zélyes anyagokkal és víz alatt.

Biztonságosan csak a “Tartozékok” fejezetben felsorolt tartozé

kok alkalmazásával lehet dolgozni.

A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját húzza ki az

elektromos hálózatból.

Az áramszolgáltatás megszakadása után a készülék magától is-

mét bekapcsol.

Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.

A készülék védelme érdekében

A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték egyez-

zen meg a hálózati feszültséggel.

Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
A készüléket csak szakember nyithatja fel.

Biztonsági utasítások

HU

Advertising