Saugos reikalavimai – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 33

Advertising
background image

33

082007

Jūsų saugumui

• Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visą nau-

dojimo instrukciją ir laikykitės saugos reikalavimų.

Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.
Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems darbuotojams.
Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, darbo saugos ir nelaimin-

gų atsitikimų prevencijos taisyklių.

Elektros lizdas turi būti įžemintas (apsauginio laidininko kontaktas).
Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos pavojaus klasę, naudoki

te asmens apsaugos priemones. To nedarant, pavojų gali sukelti:

- tyškantis skystis,
- išsviedžiamos dalys,
- gali būti užkabintos kūno dalys, plaukai, drabužiai ir papuošalai.

Dirbdami rankiniu režimu kuo mažiau mojuokite ranka (direktyva

2002/44/EB):

- kuo stačiau laikykite mėgintuvėlį;
- spauskite tiek, kiek reikia maišymo procesui užtikrinti;
- jei maišote daug mėginių, naudokite antdėklus keliems mėgi

niams sudėti.

Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, štabilaus, švaraus, neslid

aus, sauso ir nedegaus pagrindo.

Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, rankenėlę (B) pasukite į kai

riąją padętį. Apsukas didinkite lėtai.

Jei prietaisas dėl vibracijos pradėtų svyruoti (rezonansas), sumažin

kite apsukas arba kuo greičiau pereikite kritinę sritį.

Apsukas sumažinkite, jei:

- apdorojama priemonė dėl per didelių apsukų ištyška iš indo,
- judesiai tampa netolygūs,
- dinaminių jėgų veikiamas prietaisas pradeda judėti.

Gerai pritvirtinkite prietaiso priedus ir statomus indus, nes gali

būti sugadinti arba išsviesti plakimo indai.

Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas ir jo prie-

dai nesugadinti. Nenaudokite sugadintų dalių.

Vieną plakimo indą dėkite per vidurį, o kelis indus išdėliokite tolygiai.
Prietaisas pritaikytas naudoti rankiniu būdu.
Smailūs, aštriabriauniai indai gali aptrinti dėklus.
Pavojų kelia:

- degios medžiagos,
- nuo mechaninės vibracinės energijos sudužęs stiklas.

Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias plakant neišsiskirtų ener-

gija. Tai galioja ir kitokio pobūdžio energijos virsmams, pvz., pate
kus šviesos spinduliams.

• Nenaudokite prietaiso sprogioje aplinkoje, su pavojingomis

medžiagomis ir po vandeniu.

Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašytus sky

riuje “Priedai”.

Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę kištuką.
Nutrūkus ir vėl atsinaujinus elektros srovei, prietaisas pradeda

veikti savaime.

Veikdamas prietaisas gali įkaisti.

Norėdami apsaugoti prietaisą

Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo įtampą.
Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.

Saugos reikalavimai

LT

Advertising