Wskazówki bezpieczeństwa – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 26

Advertising
background image

Ochrona użytkownika

• Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję

obsługi i zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejscu dos-

tępnym dla wszystkich.

Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie przez

przeszkolony personel.

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i przepisów bhp.
Gniazdko musi być uziemione (kontakt z przewodem uziemia-

jącym).

Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie do klasy

niebezpieczeństwa używanego medium. W przeciwnym wypad
ku istnieje zagrożenie spowodowane:

- pryskaniem cieczy
- wypadnięciem części
- wciągnięciem części ciała, włosów, fragmentów odzieży i oz-

dób

Zmniejszyć obciążenie wibracyjne wywoływane ręką podczas

pracy w trybie ręcznym (dyrektywa 2002/44/WE):

- Pojemnik z próbką należy trzymać w pozycji pionowej.
- Wywierać tylko taki nacisk, jaki jest niezbędny do mieszania.
- W przypadku wysokich próbek używać nasadek na kilka próbek.

Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, antypoślizgowej, suchej

i ogniotrwałej powierzchni.

Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
Przed uruchomieniem przestawić pokrętło (B) w lewo do oporu.

Powoli zwiększać prędkość obrotową.

W wypadku narastania drgań urządzenia (rezonans), zmniejszyć

prędkość obrotową lub jak najszybciej przejść przez krytyczny zakres.

Prędkość obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku

- pryskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek zbyt wy-

sokiej prędkości obrotowej

- wystąpienia nierównomiernego biegu
- przemieszczania się urządzenia na skutek działania sił dyna

micznych.

Zamocować dobrze akcesoria i ustawione naczynia, ponieważ w

przeciwnym wypadku naczynia podczas wstrząsów mogą ulec
uszkodzeniu lub wypadnięciu.

Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem pod ką-

tem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych części.

Pojedyncze naczynie wstrząsowe umieszczać centralnie, natomi

ast kilka naczyń równomiernie.

Urządzenie nie jest przeznaczone do trybu ręcznego.
Ostre krawędzie naczynia powodują ścieranie nasadek.
Uwzględnić zagrożenia wynikające z

- stosowania materiałów łatwopalnych
- pęknięcia szkła na skutek działania sił mechanicznych.

Stosować wyłącznie media, których obróbka nie powoduje emis-

ji energii. Odnosi się to również do innych emisji energii, np. z
powodu działania promieni słonecznych.

• Nie korzystać z urządzenia, jeśli w powietrzu nagromadziły się

substancje wybuchowe, a także nie stosować do substancji nie
bezpiecznych i pod wodą.

Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoriami opi

sanymi w rozdziale “Akcesoria”.

Akcesoria montować wyłącznie przy wyciągniętej wtyczce.
W wypadku przerwy w dopływie prądu urządzenie obraca się

przez pewien czas samoczynnie.

Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.

Ochrona urządzenia

Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej musi się

zgadzać z napięciem sieciowym.

Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifiko wany

personel.

26

082007

Wskazówki bezpieczeństwa

PL

Advertising