Ohutusjuhised – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 31

Advertising
background image

31

082007

Teie kaitseks

• Lugege kasutusjuhend enne kasutuselevõttu täielikult läbi ja

järgige ohutusnõudeid.

Hoidke kasutusjuhend kõigile kättesaadavana.
Jälgige, et seadmega töötaks ainult koolitatud personal.
Jälgige ohutusnõudeid, juhiseid, töökaitse- ja õnnetuse vältimse

eeskirju.

Pistik peab olema maandatud (kaitsega pistik).
Kandke isiklikku kaitsevarustust vastavalt töödeldava vahendi

ohuklassile. Vastasel korral esineb oht, mis tuleneb:

- vedelike pritsimisest
- osade väljaviskamisest
- kehaosade, juuste, rõivaosade ja ehete vaheletõmbamisest.

Käsirežiimi korral vähendage käe võnkekoormust (direktiiv

2002/44/EÜ):

- Hoidke proovimahutit võimalikult vertikaalselt.
- Rakendage jõudu ainult sel määral, kui palju on tarvis segamiseks.
- Kasutage suure hulga proovide korral tarvikuid paljude proovi

de jaoks.

Asetage seade vabalt tasasele, stabiilsele, puhtale, libisemis

kindlale, kuivale ja tulekindlale pinnale.

Seadme jalad peavad olema puhtad ja kahjustamata.
Lükake pöördlüliti (B) enne kasutuselevõttu vasakpoolsesse

asendisse. Suurendage pikkamööda pöörete arvu.

Kui seade hakkab raputamisel võnkuma (resonants), vähendage

pöörete arvu või läbige kriitiline ala võimalikult kiiresti.

Vähendage pöörete arvu, kui

- vahend pritsib liiga kiirete pöörete tõttu nõust välja
- seade töötab ebaühtlaselt
-dünaamiline jõud hakkab seadet paigast liigutama.

Kinnitage lisaosad ja juurdekuuluvad anumad korralikult, vastasel

korral võib seade raputusnõusid kahjustuda või minema pilduda.

Kontrollige enne igat kasutamist seadme ja lisaosade võimalikke

kahjustusi. Ärge kasutage defektseid detaile.

Ühe raputusnõu kasutamisel asetage see keskele ja mitmete

kasutamisel asetage need ühtlaselt

Seade ei sobi käsitsi kasutamiseks.
Teravatipuliste ja teravaservaliste nõude kasutamine põhjustab

pealise kulumist.

Pöörake tähelepanu ohule, mis tuleneb

- kergesti süttivatest materjalidest
- klaasi purunemisest mehaanilise löögi tagajärjel.

Kasutage ainult selliseid vahendeid, mille puhul töötlemisest tin-

gitud energia andmine on kindel. See kehtib ka teiste energiaal-
likate, näiteks valguskiirguse puhul.

Masinat ei või kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas, ohtlike

ainetega ja vee all.

Ohutut töötamist saab tagada üksnes osadega, millest on juttu

peatükis “Lisaosad”.

Lisaosade monteerimiseks peab seade olema vooluvõrgust

lahutatud.

Pärast voolukatkestust hakkab masin jälle ise tööle.
Töö käigus võib seade kuumeneda.

Seadme kaitseks

Tüübisildil näidatud pinge peab vastama vooluvõrgu pingele.
Vältige seadme ja lisaosade kukkumist ja hoope.
Seadet võib lahti võtta üksnes eriala personal.

Ohutusjuhised

ET

Advertising