Säkerhetsanvisningar – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 21

Advertising
background image

Skydda dig själv

• Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda appara-

ten och observera säkerhetsbestämmelserna.

Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för alla.
Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv samt

föreskrifterna för arbetsskydd och olycksförebyggande.

Stickkontakten måste vara jordad (skyddsledarkontakt).
Personlig skyddsutrustning skall bäras motsvarande riskklassen

för det medium som skall bearbetas. Det finns annars risk för:

- vätskestänk
- att fragment kan kastas ut
- att kroppsdelar, hår, klädesplagg eller smycken fastnar

Reducera hand- och armvibrationer (direktiv 2002/44/EG) vid

handdrift:

- Håll provbehållaren lodrätt så långt det är möjligt.
- Tryck inte mer än vad som krävs för blandningsprocessen.
- Använd hållare för flera prover när antalet prover är stort.

Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksäkert, torrt

och icke brännbart underlag.

Apparatens fötter måste vara rena och oskadade.
Innan apparaten startas skall vridreglaget (B) ställas längst till vän

ster. Öka varvtalet långsamt.

Reducera varvtalet om apparaten börjar skaka (resonans), eller

försök passera det kritiska området så snabbt som möjligt.

Varvtalet skall reduceras om

- mediet stänker upp ur kärlet därför att varvtalet är för högt
- apparaten går ojämnt
- apparaten börjar vandra på grund av dynamiska krafter.

Fäst tillbehör och monterade kärl väl, eftersom skakkärlen annars

kan skadas eller lossna.

Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör inte är

skadade. Använd aldrig skadade delar.

Enstaka skakkärl placeras i mitten; flera skakkärl skall placeras

symmetriskt.

Apparaten är inte lämpad för manuell drift.
Spetsiga kärl med vassa kanter medför slitage på hållarna.
Observera riskerna med

- eldfarliga material
- glasskärvor på grund av mekanisk skakenergi.

Bearbeta endast medier som tål den energitillförsel som bear-

betningen innebär. Detta gäller också energitillförsel i annan
form, t.ex. ljusinstrålning.

Apparaten får inte användas i explosionsfarlig atmosfär och hel

ler inte med farliga ämnen eller under vatten.

Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de tillbehör

som beskrivs i kapitlet ”Tillbehör”.

Nätkabeln skall vara utdragen när tillbehören monteras.
Apparaten startar om automatiskt efter strömavbrott.
Under drift kan apparaten upphettas.

Skydda instrumentet

Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens med

nätspänningen.

Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar eller slag.
Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.

21

082007

Säkerhetsanvisningar

SV

Advertising