Bezpečnostné pokyny – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 30

Advertising
background image

30

082007

Pre vašu ochranu

• Prečítajte si celý návod na obsluhu už pred uvedením zaria

denia do prevádzky a rešpektujte bezpečnostné pokyny.

Návod na obsluhu uložte tak, bol prístupný pre každého.
Dbajte, aby so zariadením pracovali iba zaškolení pracovníci.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny, smernice, predpisy na ochranu

zdravia pri práci a na predchádzanie úrazom.

Sieťová zásuvka musí byť uzemnená (s kontaktom pre ochranný

vodič).

Používajte osobné bezpečnostné pomôcky zodpovedajúce triede

nebezpečenstva upravovaného média. Nedodržaním tejto požia
davky vzniká ohrozenie v dôsledku možnosti:

- Odstrekujúcich kvapalín
- Vymršťovania dielcov
- Zachytenia častí tela, vlasov, oblečenia a šperkov.

Zníženie vibračného zaťaženia ruky a ramena (Smernica

2002/44/ES) pri manuálnej prevádzke:

- Nádobu na vzorku držte podľa možnosti kolmo.
- Používajte iba taký tlak, ktorý je na miešanie potrebný.
- Pri vysokých počtoch vzoriek používajte nástavce určené pre

viaceré vzorky.

Zariadenie položte voľne na rovný, stabilný, čistý, nekĺzavý, suchý

a nehorľavý povrch.

Nohy zariadenia musia byť čisté a nesmú byť poškodené.
Pred uvedením do prevádzky prestavte otočný ovládač (B) doľa

va až na doraz. Rýchlosť otáčania zvyšujte pomaly.

Ak sa zariadenie rozkýva v dôsledku vibračných pohybov (rezonan-

cia), znížte rýchlosť otáčania alebo, ak to je možné, prekonajte kri
tický rozsah čo najrýchlejšie.

Rychlosť otáčania znížte, ak

- médium vystrekuje z nádoby pri príliš vysokej rýchlosti otáčania
- chod zariadenia začína byť nepokojný
- zariadenie sa pôsobením dynamických síl začína pohybovať.

Dôkladne upevnite dielce príslušenstva a položené nádoby, pre

tože inak sa striasacie nádoby môžu poškodiť alebo vymrštiť.

Pred každým použitím skontrolujte, či zariadenie ani príslušenst

vo nie je poškodené. Nepoužívajte žiadne poškodené diely.

Striasaciu nádobu uložte do stredu, ak je jediná, viaceré nádoby

ukladajte rovnomerne.

Zariadenie nie je vhodné pre manuálnu prevádzku.
Zahrotené nádoby a nádoby s ostrymi okrajmi spôsobujú zvýšený

oder nástavcov.

Dbajte na opatrnosť s ohľadom na zvýšené nebezpečenstvo v

súvislosti

- s horľavými materiálmi,
- s praskaním skla v dôsledku mechanickej vibračnej energie.

Pracujte výhradne s médiami, u ktorých zvýšenie energie pri

úprave nespôsobuje žiadne nebezpečenstvo. Platí to aj pre ostat
né príčiny zvýšenia energie, napr. dopadajúcimi slnečnymi lúčmi.

Zariadenie neuvádzajte do chodu v prostredí s nebezpečenst

vom výbuchu.

Bezpečnosť práce je zaručená iba pri použití príslušenstva, ktoré

sa popisuje v kapitole “Príslušenstvo”.

Príslušenstvo montujte iba ak je vytiahnutá sieťová vidlica.
Po prerušení dodávky elektrickej energie sa zariadenie samo

uvádza znova do prevádzky.

Počas prevádzky sa zariadenie zohrieva.

Na ochranu zariadenia

Sieťové napätie musí zodpovedať údajom na typovom štítku za-

riadenia.

Vyhýbajte sa udieraniu alebo nárazom do zariadenia alebo prís

lušenstva.

Zariadenie môže otvárať iba kvalifikovaný odborník.

Bezpečnostné pokyny

SK

Advertising