Sikkerhedshenvisninger – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 22

Advertising
background image

22

082007

Beskyttelsesforanstaltninger

• Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og vær

opmærksom på sikkerhedsforskrifterne.

Driftsvejledningen skal opbevares sådan, at den er tilgængelig for

alle.

Kontrollér, at kun uddannet personale arbejder med apparatet.
Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, direktiver og

bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.

Stikdåsen skal være jordet (jordledningskontakt).
Brug personbeskyttelsesudstyr svarende til fareklassen af det

medie, der skal bearbejdes. Ellers kan da opstå fare p.g.a.

- stænk af væsker
- dele, der slynges ud
- kropsdele, hår, beklædningsgenstande og smykker, der kan

blive fanget.

Sæt hånd-arm-vibrationsbelastningen (direktiv 2002/44/EF) ned

ved manuel drift:

- Hold prøvebeholderen så lodret som muligt.
- Brug kun så meget tryk, som blandingsprocessen kræver.
- Brug påsatser til flere prøver ved høje antal af prøver.

Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skridsikker, tør

og ildfast overflade.

Apparatets fødder skal være rene og ubeskadigede.
Drej drejeknappen (B) helt til venstre før ibrugtagningen. Sæt

omdrejningstallet op langsomt.

Hvis apparatets rystebevægelse øges (resonans), skal omdrej-

ningstallet sættes ned eller det kritiske område bearbejdes hur-
tigst muligt.

Sæt omdrejningstallet ned, hvis

- mediet sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt omdrejningstal
- apparatet kører uroligt
- apparatet begynder at flytte sig p.g.a. dynamiske kræfter.

Fastgør tilbehørsdele og opstillede apparater korrekt, da rystebe

holdere ellers kan beskadiges eller slynges ud.

Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før hver anven-

delse. Beskadigede dele må ikke bruges.

En enkelt rystebeholder skal placeres i midten, flere rystebehol-

dere skal fordeles jævnt.

Apparatet er ikke egnet til manuel drift.
Spidse genstande med skarpe kanter medfører slitage på holderne.
Vær opmærksom på farer, som skyldes

- antændelige materialer
- glasbrud p.g.a. mekanisk rysteenergi.

Der må kun bearbejdes medier, hvor tilførsel af energi ved bear-

bejdningen er ubetænkelig. Dette gælder også for anden energi
tilførsel, f.eks. fra lys.

Apparatet må ikke drives i atmosfærer med eksplosionsfare,

med farlige stoffer og under vand.

Der kan kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør, som bes-

krives i kapitlet “Tilbehør”.

Tilbehør må kun monteres, mens netstikket er trukket ud.
Apparatet starter igen af sig selv efter en afbrydelse af strømfor-

syningen.

Apparatet kan blive varmt under driften.

Beskyttelse af apparatet

Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens med

netspændingen.

Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød eller slag.
Apparatet må kun åbnes af en sagkyndig.

Sikkerhedshenvisninger

DA

Advertising