Sikkerhetshenvisninger – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 23

Advertising
background image

23

082007

Personlig sikkerhet

• Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke appara-

tet, og følg sikkerhetsanvisningene.

Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider med apparatet.
Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt forskriftene

for helse, miljø og sikkerhet.

Stikkontakten må være jordet (jordet kontakt).
Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar med fareklassen til

mediumet som skal bearbeides. Ellers kan det være fare for:

- væskesprut
- deler som slynges ut
- kroppsdeler, hår, klær og smykker som setter seg fast

Reduser hånd-arm-svingbelastningen (retningslinje 2002/44/EU)

ved manuell bruk:

- Hold prøvebeholderen mest mulig loddrett.
- Ikke bruk mer kraft enn det som behøves for blandeprosessen.
- Bruk oppsett for flere prøver når prøveantallet er høyt.

Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr og brann

bestanding overflate.

Føttene på apparatet må være rene og uskadde.
Still dreiebryteren (B) helt til venstre før du begynner å bruke

apparatet. Øk hastigheten langsomt.

Hvis apparatets ristebevegelse øker (resonans), reduserer du

hastigheten eller utfører den delen av arbeidet som foregår i det
kritiske området så snart som mulig.

Reduser hastigheten hvis

- mediumet sprøytes ut av beholderen som en følge av for høy

hastighet

- det oppstår ujevn gange
- apparatet begynner å vandre på grunn av dynamiske krefter.

Fest tilbehør og påmonterte beholdere godt for at ristebeholdere

ikke skal skades eller kunne slynges av.

Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med tanke på

skader. Skadde deler skal ikke brukes.

Plasser enkeltstående ristebeholdere i midten og flere ristebe

holdere jevnt fordelt.

Apparatet er ikke egnet for manuell bruk.
Spisse, skarpkantende beholdere fører til slitasje på holderne.
Vær oppmerksom på eventuelle farer som skyldes

- brannfarlige materialer
- ødelagt glass som følge av den mekaniske risteenergien

Bearbeid kun medier som tåler energien som påføres under bear-

beidingen. Dette gjelder også andre energiformer som f eks lys
stråling.

Apparatet må ikke brukes i eksplosjonsfarlige atmosfærer, med

farlige stoffer og under vann.

Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet i kapit-

let «Tilbehør» brukes.

Tilbehøret skal kun monteres når strømforbindelsen er koplet fra.
Etter et strømbrudd starter apparatet av seg selv igjen.
Apparatet kan bli varmt når det brukes.

Beskyttelse av apparatet

Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens med nett

spenningen.

Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt og slag.
Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fagmann.

Sikkerhetshenvisninger

NO

Advertising