Bezpečnostní upozornění – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 27

Advertising
background image

27

082007

K Vaší ochraně

• Před uvedením přístroje do provozu si kompletně pročtěte

návod k použití a dodržujte pečlivě bezpečnostní pokyny.

Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro všechny příslušné

pracovníky.

Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně vyškolený personál.
Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro zajištění

bezpečnosti práce a předpisy protiúrazové zábrany.

Zásuvka musí být uzemněna (kontakt ochranného vodiče).
Noste svoje osobní ochranné vybavení v souladu s třídou nebez

pečí zpracovávaného média. Jinak vyvstává ohrožení vlivem:

- vystřikování kapalin,
- vymrštěním součástí,
- zachycením částí těla, vlasů, kusů oděvu a ozdob nebo šperků.

Při ručním provozu snižte vibrační zatížení rukou a paží (směrnice

2002/44/ES):

- Nádobu se vzorkem držte pokud možno svisle.
- Vyvíjejte jen takový tlak, který je k míchání třeba.
- Při vysokém počtu vzorků používejte nástavce na několik vzorků.

Postavte přístroj volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluznou, su-

chou a ohnivzdornou plochu.

Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
Před uvedením přístroje do provozu nastavte otočný knoflík (B) k

levému dorazu. Pomalu zvyšujte otáčky.

Pokud se vibračním pohybem přístroj rozkmitá (resonance), snižte

otáčky nebo proběhněte kritickou oblastí co možno nejrychleji.

Snižte otáčky, když

- médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje z nádoby,
- vzniká neklidný chod,
- přístroj se začne vzhledem k dynamickým silám posunovat.

Dobře upevněte součásti příslušenství a instalované nádoby, ne-

boť jinak se nádoby mohou poškodit nebo vymrštit.

Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a přís

lušenství poškozeny. Nepoužívejte poškozené součásti.

Umístěte jednu jednotlivou střásanou nádobu uprostřed a rov

noměrně několik střásaných nádob.

Přístroj není vhodný pro ruční provoz.
Špičaté, ostrohranné nádoby mají na nástavcích za následek

odírání.

Mějte na zřeteli ohrožení vlivem

- zápalných materiálů,
- rozbití skla mechanickou vibrační energií.

Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení energie vlivem zpraco

vání neškodné. To platí rovněž pro jinou vloženou energii, např.
vlivem ozáření světlem.

Nepoužívejte přístroj v atmosférách ohroženych výbuchem, s

nebezpečnými látkami a pod vodou.

Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které je

popsáno v kapitole “Příslušenství”.

Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová zástrčka

přístroje.

Po přerušení dodávky elektrického proudu se přístroj opět samo-

činně rozběhne.

V provozu se může přístroj zahřívat.

Na ochranu přístroje

Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s

napětím elektrické sítě.

Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na přís lu-

šenství.

Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.

Bezpečnostní upozornění

CS

Advertising