Drošības norādes – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 32

Advertising
background image

32

082007

Jūsu drošībai

• Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet lie

tošanas instrukciju un ņemiet vērā drošības norādījumus.

Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā vietā.
Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba aizsardzības

un negadījumu novēršanas noteikumus.

Kontaktligzdai jābūt iezemētai (iezemēts kontakts).
Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši apstrādājamā

materiāla bīstamības klasei. Pretējā gadījumā pastāv risks, jo var:

- izšļakstīties šķidrums,
- izslīdēt detaļas,
- ieķerties ķermeņa daļas, mati, apgērba gabali vai rotaslietas.

Manuālā darbības režīmā samaziniet plaukstas - rokas vibrācijas

līmeni (Direktīva 2002/44/EK):

- Turiet paraugu trauciņu pēc iespējas vertikāli.
- Pielieciet tikai tik daudz spēka, cik nepieciešams maisīšanai.
- Liela paraugu skaita gadījumā izmantojiet uzgaļus vairākiem

paraugiem.

Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslīdošas,

sausas un ugunsizturīgas virsmas.

Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā iestatiet regulēšanas

pogu (B), pagriežot to pa kreisi un nofiksējot. Apgriezienu skaitu
palieliniet lēnām.

Ja vibrācijas sašūpo iekārtu (rezonanse), samaziniet apgriezienu

skaitu vai arī pēc iespējas ātrāk pārvariet kritisko diapazonu.

Samaziniet apgriezienu skaitu, ja

- pārāk liela apgriezienu skaita dēļ no trauka izšļakstās viela,
- iekārtas gaita ir nevienmērīga,
- iekārta sāk pārvietoties dinamisko spēku dēļ.

Rūpīgi nostipriniet iekārtas detaļas un uzstādītos traukus, jo pretējā

gadījumā vibrējošie trauki var tikt sabojāti vai arī tie var izslīdēt.

Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un tās aprī

kojums nav bojāti. Neizmantojiet bojātas detaļas.

Vienu vibrējošo trauku novietojiet vidū, bet vairākus traukus izkār

tojiet vienmērīgi.

Iekārta nav piemērota manuālai lietošanai.
Trauki ar asām formām un stūriem to ielikšanas vietās norīvējas.
Ņemiet vērā, ka

- pastāv risks nonākt saskarsmē ar uzliesmojošām vielām,
- mehānisko vibrāciju dēļ pastāv stikla saplīšanas risks.

Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru apstrādes rezultātā radusies

energija ir zināma. Tas attiecas arī uz citiem energijas rašanās vei
diem, piemēram, gaismas stariem.

• Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā atmosfērā, ar bīstamām

vielām un zem ūdens.

Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā “Aprīkojums”

aprakstīto aprīkojumu.

Aprīkojumu uzstādiet tikai tad, ja tīkls ir atvienots no strāvas.
Pēc strāvas padeves pārtraukuma iekārta automātiski ieslēdzas.
Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.

Ierīces drošībai

Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla spriegumam.
Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un sitieniem.
Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.

Drošības norādes

LV

Advertising