Turvallisuusohjeet – IKA VORTEX 3 User Manual

Page 24

Advertising
background image

Oman turvallisuutesi vuoksi

• Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja noudata

kaikkia turvallisuusohjeita.

Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa paikassa.
Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henkilökunta.
Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojelu- ja tapa

turmantorjuntaohjeita.

Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.
Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta vastaavia henkilö

kohtaisia suojavarusteita. Muuten vaaraa voivat aiheuttaa:

- nesteiden roiskuminen
- osien sinkoutuminen
- ruumiinosien, hiusten, vaatteiden ja korujen takertuminen.

Rajoita käsi-käsivarsi-heilahtelukuormitusta (standardi 2002/44/EY)

käsikäytössä:

- Pidä koeastiaa mahdollisimman pystysuorassa.
- Älä paina kovempaa kuin sekoittaminen edellyttää.
- Käytä suurten näytemäärien yhteydessä useammille näytteille

tarkoitettuja telineitä.

Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle ja

palamattomalle alustalle.

Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
Käännä säädin (B) ääriasentoon vasemmalle ennen laitteen käyt

töä. Suurenna hitaasti pyörimisnopeutta.

Jos täristysliike aiheuttaa laitteen aukeamisen (resonanssi), pie

nennä pyörimisnopeutta tai ohita kriittinen alue mahdollisimman
nopeasti.

Pienennä pyörimisnopeutta, jos

- materiaalia roiskuu astiasta liian suuren pyörimisnopeuden vuoksi
- laite toimii epätasaisesti
- laite vaeltaa dynaamisten voimien vaikutuksesta.

Kiinnitä tarvikkeet ja astiat hyvin, koska täristysastiat saattavat

muuten vaurioitua tai irrota.

Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyttöker

taa. Älä käytä vaurioituneita osia.

Aseta yksittäinen täristysastia keskeisesti ja useampi täristysa

stia tasaisesti tasolle.

Laite ei sovellu käsikäyttöiseksi.
Terävät ja teräväreunaiset astiat aiheuttavat pitimen kulumista.
Vaaraa voivat aiheuttaa:

- esyttyvät materiaalit
- mekaanisen täristysenergian aiheuttama lasirikko.

Käsittele täristimellä ainoastaan sellaisia materiaaleja, joissa täri

styksen aiheuttama energianlisäys on vähäinen. Tämä koskee
myös muita energialisäyksiä esim. auringonvalosta.

Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa tiloissa, vaarallisten ainei

den käsittelyyn eikä veden alla.

Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan Tarvikkeet-kap

paleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.

Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvikkeen asennusta.
Laite käynnistyy itsestään sähkökatkoksen jälkeen.
Laite voi kuumentua käytön aikana.

Laitteen suojaamiseksi

Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.

24

082007

Turvallisuusohjeet

FI

Advertising