Säkerhetsanvisningar, Danger warning warning warning danger danger, Attention – IKA RO 15 User Manual

Page 24

Advertising
background image

24

Säkerhetsanvisningar

Skydda dig själv
Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda

apparaten och observera säkerhetsbestämmelserna.

• Bruksanvisningen skall förvaras så att den är tillgänglig för alla.
• Se till att endast utbildad personal arbetar med apparaten.
• Observera gällande säkerhetsbestämmelser och direktiv samt
föreskrifterna för arbetsskydd och olycksförebyggande.
• Stickkontakten måste vara jordad (skyddsledarkontakt).

Obs – magnetiska fält!

Se upp med det magnetiska fältets

effekter på diverse föremål (pacemaker,

databärare ...).

RT

Risk för brännskador! Var mycket

försiktig vid hantering av apparathöljet

och värmeplattan! Värmeplattan kan nå temperaturer över 125 °C.
Tänk på att restvärme finns kvar efter avstängning.

RT

• Nätkabeln får inte beröra värmeplattan.

• Personlig skyddsutrustning skall bäras motsvarande riskklassen
för det medium som skall bearbetas. Det finns annars risk för
skador på grund av:
- vätskestänk och ångra
- fragment som kastas ut
- utströmmande toxiska eller brännbara gaser.
• Apparaten skall stå fritt på ett jämnt, stabilt, rent, halksäkert,
torrt och icke brännbart underlag.
• Apparatens fötter måste vara rena och oskadade.
• Kontrollera före varje användning att apparat och tillbehör inte
är skadade. Använd aldrig skadade delar.
• Öka varvtalet långsamt.
• Varvtalet skall reduceras om
- mediet stänker upp ur kärlet därför att varvtalet är för högt
- apparaten går ojämnt
- kärlet rör sig på värmeplattan.

RT

Varning: Endast medier med en flam-

punkt över 180 °C får bearbetas eller

upphettas med denna apparat.

Den inställda säkerhetstemperaturbegränsningen måste alltid
ligga minst 25 °C under det använda mediets brinnpunkt.

• Observera riskerna med:

- eldfarliga material

- brännbara medier med låg kokpunkt

- glasskärvor

- felaktig storlek på kärlet

- för hög påfyllningsnivå för mediet

- att kärlet står ostadigt.

• Under drift kan apparaten upphettas.
• Även utan uppvärmning kan värmeplattan vid höga varvtal bli
upphettad av drivmagneterna.

• Sjukdomsframkallande ämnen får endast bearbetas i slutna kärl
under ett lämpligt utsug. Vänd er till IKA om ni har frågor.

• Apparaten får inte användas i explosions-

farlig atmosfär och heller inte med farliga

ämnen eller under vatten.

• Bearbeta endast medier som tål den energi-

tillförsel som bearbetningen innebär. Detta

gäller också energitillförsel i annan form,

t.ex. ljusinstrålning.

• Följ bruksanvisningen för respektive tillbehör.
• Säkra arbetsförhållanden kan endast garanteras med de tillbe-
hör som beskrivs i kapitlet ”Tillbehör”.
• Tillbehör måste vara väl anslutna till apparaten och får inte
lossna av egen kraft. Tyngdpunkten i placeringen måste befinna
sig inom uppställningsytan.
• Nätkabeln skall vara utdragen när tillbehören monteras.
• Apparaten kopplas inte bort från elnätet förrän nätkabeln lossas.
• Vägguttaget för nätkabeln måste vara lätt tillgängligt
• I vissa fall kan avskavda partiklar från roterande delar hamna i
mediet som skall bearbetas.
• Vid användning av PTFE-belagda magnetstavar måste följande
beaktas: Kemiska reaktioner av PTFE uppstår vid kontakt med
smälta eller lösta alkali- och jordalkalimetaller, liksom med
finfördelade pulver av metaller ur periodiska systemets grupp
2 och 3, vid temperaturer över 300-400 °C. Endast elementärt
fluor, klortrifluorid och alkalimetaller fräter på PTFE, halogen-
kolväte fungerar reversibelt svällande.

(Källa: Römpps Chemie-Lexikon och ”Ulmann” band 19)

Skydda instrumentet
• Apparaten får endast öppnas av kompetent fackpersonal.
• Typskyltens spänningsangivelse måste stämma överens med
nätspänningen.
• Täck inte över apparaten, inte heller delvis, med t.ex. metallski-
vor eller folie. Den blir då överhettad
• Se till att apparaten eller tillbehören inte utsätts för stötar eller slag.
• Se till att värmeplattan är ren.
• Beakta minsta avstånd mellan apparater, mellan apparat och
vägg över placeringen (800 mm), se fig. 2.

>100 mm

>100 mm

>100 mm

fig. 2

SV

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: