Nurodymai dėl saugumo, Danger warning warning warning danger danger – IKA RO 15 User Manual

Page 36

Advertising
background image

36

Nurodymai dėl saugumo

Zu Ihrem Schutz
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, perskaitykite visą

naudojimo instrukciją ir laikykitės saugos reikalavimų.

• Naudojimo instrukciją laikykite visiems prieinamoje vietoje.
• Prietaisu leidžiama dirbti tik apmokytiems darbuotojams.
• Laikykitės saugos reikalavimų, direktyvų, darbo saugos ir ne
laimin gų atsitikimų prevencijos taisyklių.
• Elektros lizdas turi būti įžemintas (apsauginio laidininko kon
taktas).

Dėmesio – magnetizmas!

Atsižvelkite į magnetinio lauko poveikį

(širdies ritmo reguliatoriui, duomenų

kaupikliui ...).

RT

Nudegimo pavojus!

Nelieskite prietaiso dalių ir kaitinimo

plokštės. Kaitinimo plokštė gali įkaisti iki 125 °C. Atsargiai: išjungus
prietaisas dar gali būti karštas.

RT

• Tinklo laidas neturi liesti kaitinimo

plokštės.

• Atsižvelgdami į apdorojamos medžiagos pavojaus klasę, naudo
ki -te asmens apsaugos priemones. To nedarant, pavojų gali
sukelti:
- tyškantis skystis,
- išsviedžiamos dalys,
- gali išsiskirti toksiškos ir degios dujos.
• Prietaisą laisvai pastatykite ant lygaus, stabilaus, švaraus, nesli-
daus, sauso ir nedegaus pagrindo.
• Prietaiso kojelės turi būti švarios ir nepažeistos.
• Kiekvieną kartą prieš naudodami patikrinkite, ar prietaisas ir jo
prie-dai nesugadinti. Nenaudokite sugadintų dalių.
• Apsukas didinkite lėtai.
• Apsukas sumažinkite, jei
- apdorojama priemonė dėl per didelių apsukų ištyška iš indo,
- judesiai tampa netolygūs,
- indas juda ant pastatomosios plokštelės.

RT

Dėmesio! Šiuo prietaisu leidžiama

apdoroti arba kaitinti tik tas medžiagas,

kurių užsiliepsnojimo temperatūra viršija 180 °C.
Apsauginiu temperatūros ribotuvu nustatyta temperatūra turi būti
bent 25 °C žemesnė, nei naudojamos terpės užsiliepsnojimo
temperatūra.

• Pavojų kelia:

- degios medžiagos

- degios terpės, kuriū užvirimo

temperatūra yra žema

- dužęs stiklas

- netinkamai nustatyti indo matmenys
- per didelis terpės kiekis
- nesaugiai pastatytas indas.
• Veikdamas prietaisas gali įkaisti.
• Esant aukštoms apsukoms plokštė gali įšilti ir neįjungus kaitini-
mo režimo dėl pavaros magneto.
• Ligas sukeliančias medžiagas perdirbkite uždaruose induose tik
esant tinkamai ištraukiamajai ventiliacijai. Iškilus klausimams
prašom kreiptis į IKA.

Nenaudokite prietaiso sprogioje aplin-

koje, su pavojingomis medžiagomis ir

po vandeniu.

• Apdorokite tik tokias medžiagas, kurias

plakant neišsiskirtų energija. Tai galioja

ir kitokio pobūdžio energijos virsmams,

pvz., pate- kus šviesos spinduliams.
• Laikykitės priedų naudojimo instrukcijos.
• Saugus darbas užtikrinamas tik naudojant priedus, aprašytus
sky- riuje “Priedai”.
• Priedai turi būti gerai pritvirtinti prie prietaiso ir savaime neatsi-
laisvinti. ļrenginio svorio centras turi būti plokštelės ribose.
• Priedus montuokite tik iš elektros tinklo ištraukę kištuką.
• Nuo elektros tinklo prietaisą galima atjungti tik ištraukus elekt-
ros tinklo / prietaiso kištuką.
• Elektros tinklo lizdas turi būti greitai ir lengvai pasiekiamoje
vietoje.
• Kartais į terpę gali patekti dylančios besisukančių priedų dalelės.
• Naudojant PTFE dengtus magnetinius strypelius būtina
atsižvelgti į tai, kad:
cheminės PTFE reakcijos įvyksta esant kontaktui su išlydytais
arba ištirpusiais šarminiais arba žemės šarminiais metalais, taip
pat su smulkiais periodinės sistemos 2 ir 3 grupės metalų milte-
liais esant aukštesnei nei 300 °C - 400 °C temperatūrai. Šį
termoplastą gali pažeisti elementarusis fluoras, chloro fluoridas
ir šarminiai metalai, halogeniniai angliavandeniliai, kurių
brinkinantis poveikis yra grįžtamas.

(Šaltinis: Römpps “Chemie-Lexikon” ir “Ulmann” 19 tomas)

Norėdami apsaugoti prietaisą
• Prietaisą atidaryti leidžiama tik specialistams.
• Gaminio lentelėje nurodyta įtampa turi atitikti tinklo įtampą.
• Neuždenkite prietaiso, taip pat ir dalinai, pvz., metalinėmis
plokštelėmis ar folija. Prietaisas gali perkaisti.
• Saugokite prietaisą ir jo priedus nuo smūgių.
• Užtikrinkite, kad plokštė būtų švari.
• Svarbu: išlaikykite minimalų atstumą tarp prietaisų, tarp prietai-
so ir sienos, taip pat virš įrenginio (min. 800 mm), (Fig. 2).

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Fig. 2

LT

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: