Drošības norãšdes, Danger warning warning warning danger danger – IKA RO 15 User Manual

Page 35

Advertising
background image

35

DrošĪbas norãšdes

Jūsu drošībai
Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā uzmanīgi izlasiet lie-

tošanas instrukciju un ņemiet vērā drošības norādījumus.

• Lietošanas instrukcijai jāatrodas visiem pieejamā vietā.
• Ar iekārtu atļauts strādāt tikai apmācītam personālam.
• Ņemiet vērā drošības norādījumus, direktīvas un darba aizsardzības
un negadījumu novēršanas noteikumus.
• Kontaktligzdai jābūt iezemētai (iezemēts kontakts).

Uzmanību – magnētisms!

Ņemiet vērā magnētiskā lauka iedarbību

(sirds ritma stimulators, datu nesēji ...).

RT

Apdedzināšanās risks!

Esiet uzmanīgi, pieskaroties korpusa detaļām

un sildplāksnei. Sildplāksne var uzkarst virs 310 °C. Ņemiet vērā, ka pēc
izslēgšanas ierīce vēl ir karsta.

RT

• Elektrības vads nedrīkst pieskarties

apsildāmajai novietošanas virsmai.

• Lietojiet personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši apstrādājamā
materiāla bīstamības klasei. Pretējā gadījumā pastāv risks, jo var:
- izšļakstīties šķidrums,
- izslīdēt detaļas,
- izdalīties no toksiskās vai degošās gāzēs.
• Uzstādiet iekārtu uz brīvas, līdzenas, stabilas, tīras, neslīdošas,
sausas un ugunsizturīgas virsmas.
• Iekārtas balstiem jābūt tīriem, tie nedrīkst būt bojāti.
• Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai iekārta un tās
aprīkojums nav bojāts. Neizmantojiet bojātas detaļas.
• Apgriezienu skaitu palieliniet lēnām.
• Samaziniet apgriezienu skaitu, ja
- pārāk liela apgriezienu skaita dēļ no trauka izšļakstās viela,
- iekārtas gaita ir nevienmērīga,
- uz plates novietotais trauks kustas.

RT

Uzmanību! Ar šo aparātu drīkst apstrādāt

vai uzkarsēt tikai tādas vielas, kuru

uzliesmošanas temperatūra ir augstāka par 180 °Ct.
Iestatītajam drošības temperatūras ierobežojumam vienmēr
jābūt vismaz par 25 °C zemākam nekā izmantotā šķidruma
degpunktam.

• Ņemiet vērā, ka pastāv risks:

- saplīstot stikla,

- saplīstot stikla,

- pārpildot mediju,

- degošiem nonākt saskarē ar uzliesmojošām vielām,
- nonākt saskarē ar degošiem šķidrumiem ar zemu vārīšanās temperaturu,
- izmantojot neatbilstoša izmēra trauku,
- nedroši novietojot trauku.
• Darbināšanas laikā iekārta var uzsilt.
• Novietošanas virsma var sasilt arī tad, ja tā netiek apsildīta,
piedziņas magnētam griežoties ar lielu apgriezienu skaitu.
• Veselībai kaitīgus materiālus apstrādājiet tikai slēgtos traukos
ar piemērotu vilkmes ventilāciju. Ja rodas jautājumi, vērsieties
pie IKA.

Nedarbiniet iekārtu sprādzienbīstamā

atmosfērā, ar bīstamām vielām un zem

ūdens.

• Apstrādājiet tikai tādas vielas, kuru

apstrādes rezultātā radusies energija ir

zināma. Tas attiecas arī uz citiem energi-

jas rašanās vei- diem, piemēram, gaismas stariem.
• Ievērojiet piederumu lietošanas instrukciju.
• Droša iekārtas darbība ir garantēta tikai ar nodaļā “Aprīkojums”
aprakstīto aprīkojumu.
• Piederumiem jābūt stingri piestiprinātiem ierīcei, un tie nedrīkst
paši atvienoties. Instalācijas smaguma centram jābūt uzstādīšanas
vietas vidū.
• Aprīkojumu uzstādiet tikai tad, ja tīkls ir atvienots no strāvas.
• Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, ierīces kontaktdakša jāizvelk
no kontaktligzdas.
• Elektrotīkla pieslēguma kontaktligzdai ir jābūt viegli aizsniedza-
mai un pieejamai.
• Apstrādājamajā šķidrumā var nonākt rotējošo piederumu detaļu
nodiluma dałiņas.
• Izmantojot magnēta stienīšus ar PTFE pārklājumu, jāņem vērā:
PTFE ķīmiskās reakcijās iesaistās, nonākot saskarē ar izkausētiem
vai izšķīdinātiem sārmu un sārmzemju metāliem, kā arī smal-
kiem periodiskās sistēmas 2. un 3. grupas metālu pulveriem
temperatūrā virs 300 °C - 400 °C. Ar savienojumu reagē tikai
brīvais fluors, hlora fluorīds un sārmu metāli, halogēnogļūdeņraži
to atgriezeniski izpleš.

(Avots: Römpps ķīmijas leksikons un ”Ulmann” 19. sējums)

Ierīces drošībai
• Iekārtu atļauts atvērt tikai speciālistiem.
• Uz tipa plāksnītes dotajam spriegumam jāatbilst tīkla spriegu-
mam.
• Nepārklājiet ierīci, arī daļēji, piemēram, ar metāla platēm vai
foliju. Rezultātā tā var pārkarst.
• Pasargājiet iekārtu un aprīkojumu no triecieniem un sitieniem.
• Novietošanas virsmai jābūt tīrai.
• Starp ierīcēm, starp ierīci un sienu un virs instalācijas ievērojiet
minimālo attālumu (min. 800 mm), (Fig. 2).

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Fig. 2

LV

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: