Sikkerhedshenvisninger, Danger warning warning warning danger danger – IKA RO 15 User Manual

Page 25

Advertising
background image

25

Sikkerhedshenvisninger

DA


Beskyttelsesforanstaltninger
Læs hele driftsvejledningen før ibrugtagningen og vær

opmærksom på sikkerhedsforskrifterne.

• Driftsvejledningen skal opbevares sådan, at den er tilgængelig for alle.
• Kontrollér, at kun uddannet personale arbejder med apparatet.
• Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne, direktiver og
bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og forebyggelse af uheld.
• Stikdåsen skal være jordet (jordledningskontakt).

OBS - magnetisme! Der skal tages

hensyn til magnetfeltets effekter (hjerte-

pacemakere, datamedier ...).

RT

Forbrændingsfare!

Vær forsigtig, når De rører ved husets

dele eller varmepladen! Varmepladen kan blive mere end 125 °C
varm. Vær opmærksom på resterende varme efter slukningen.

RT

• Netkablet må ikke røre ved den opvar

melige opstillingsplade.

• Brug personbeskyttelsesudstyr svarende til fareklassen af det
medie, der skal bearbejdes. Ellers kan da opstå fare p.g.a.
- stænk af væsker
- dele, der slynges ud
- frigørelse af toksiske eller brændbare gasser.
• Apparatet skal opstilles frit på en plan, stabil, ren, skridsikker,
tør og ildfast overflade.
• Apparatets fødder skal være rene og ubeskadigede.
• Kontrollér apparatet og tilbehør for beskadigelser før hver
anvendelse. Beskadigede dele må ikke bruges.
• Sæt omdrejningstallet op langsomt.
• Sæt omdrejningstallet ned, hvis
- mediet sprøjter ud af beholderen p.g.a. for højt omdrejningstal
- apparatet kører uroligt
- beholderen bevæger sig på opstillingspladen.

RT

OBS: Dette apparat må kun bruges til

at bearbejde hhv. opvarme medier med

et flammepunkt på over 180 °C.

Den indstillede sikkerhedstemperaturbegrænsning skal altid ligge
mindst 25 °C under brændpunktet af det anvendte medium.

• Vær opmærksom på farer, som skyldes:

- antændelige materialer

- glasbrud

- brændbare medier med lav kogetemperatur
- forkerte mål på beholderen
- for højt påfyldningsniveau af mediet
- ustabilitet af beholderen.
• Apparatet kan blive varmt under driften.
• Ved høje omdrejningstal kan opstillingspladen blive varm også
uden varmedrift p.g.a. drivmagneten.
• Sygdomsfremkaldende materialer må kun bearbejdes i lukkede
beholdere under et egnet aftræk. Henvend Dem til IKA, hvis De

har spørgsmål

• Apparatet må ikke drives i atmosfærer

med eksplosionsfare, med farlige stoffer

og under vand.

• Der må kun bearbejdes medier, hvor

tilførsel af energi ved bearbejdningen er

ubetænkelig. Dette gælder også for

anden energi- tilførsel, f.eks. fra lys.

• Vær opmærksom tilbehørets driftsvejledning.
• Der kan kun arbejdes på en sikker måde med tilbehør, som beskrives
i kapitlet “Tilbehør”..
• Tilbehørsdele skal være forbundet med apparatet på sikker måde
og må ikke kunne løsne sig af sig selv. Opstillingens tyngdepunkt
skal ligge inden for opstillingspladen.
• Tilbehør må kun monteres, mens netstikket er trukket ud.
• Apparatet kobles kun fra strømnettet, hvis netstikket hhv.
apparatets stik trækkes ud.
• Stikdåsen til netledningen skal være let tilgængelig.
• Småpartikler fra roterende tilbehørsdele kan måske komme ind
i det medium, der skal bearbejdes.
• Ved anvendelse af PTFE-indkapslede magnetpinde skal der tages
hensyn til følgende: Der optræder kemiske reaktioner fra PTFE ved
kontakt med smeltede eller opløste alkaliske metaller og alkaliske
jordmetaller samt med findelte pulvere af metaller af periodesyste-
mets 2. og 3. gruppe ved temperaturer over 300 °C - 400° C. Kun
elementært fluor, klortrifluorid og alkalimetaller angriber det, halo-
genkulbrinter virker reversibelt opsvulmende.

(Kilde: Rømpps kemi-lexikon og „Ulmann“, bind 19)

Beskyttelse af apparatet
• Apparatet må kun åbnes af en sagkyndig.
• Spændingsværdien på typeskiltet skal stemme overens med
netspændingen.
• Hverken hele apparatet eller dele af det må tildækkes, f.eks. med
metalplader eller -folier. Resultatet vil være overophedning.
• Undgå, at apparatet eller tilbehør udsættes for stød eller slag.
• Sørg for, at opstillingspladen er ren.
• Vær opmærksom på de mindste afstande mellem apparatet og
væggen over opstillingen (min. 800 mm), se fig. 2.

>100 mm

>100 mm

>100 mm

fig. 2

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: