Veiligheidsinstructies, Danger warning warning warning danger danger, Attention – IKA RO 15 User Manual

Page 22

Advertising
background image

22

Veiligheidsinstructies

Voor uw bescherming
Lees de gebruiksaanwijzing helemaal door vóór de inbe-

drijfstelling, en neem de veiligheidsvoorschriften in acht.

• Bewaar de gebruiksaanwijzing op een plaats die voor iedereen
toegankelijk is.
• Let erop dat alleen geschoold personeel met het apparaat werkt
• Neem de veiligheidsvoorschriften, richtlijnen, en voorschriften in-
zake de veiligheid op de arbeidsplek en inzake ongevallenpreventie
in acht.
• Het stopcontact moet geaard zijn (randaardecontact).

Let op - Magnetisme! Er moet rekening

worden gehouden met de effecten van

het magnetische veld (gegevensdragers,

pacemakers …).

RT

Brandgevaar! Pas op bij het aanraken

van de behuizing en de verwarmingsplaat!

De verwarmingsplaat kan temperaturen van boven de 125 °C
bereiken. Na uitschakeling op de restwarmte letten!

RT

• Het snoer mag het verwarmbare blad

niet raken.

• Draag de persoonlijke beschermingen die nodig zijn volgens
de gevarenklasse van het medium dat verwerkt wordt. Verder
bestaat er gevaar door:
- wegspattende en verdampende vloeistoffen
- weggeslingerde delen
- vrijkomende giftige of brandbare gassen.
• Stel het apparaat vrij op, op een vlakke, stabiele, schone,
glijvaste, droge en vuurvaste ondergrond.
• De voeten van het apparaat moeten schoon en onbeschadigd zijn.
• Controleer telkens voor het gebruik of het apparaat en de acces-
soires niet beschadigd zijn. Gebruik geen beschadigde onderdelen.
• Verhoog het toerental langzaam.
• Verlaag het toerental als
- het medium door een te hoog toerental uit de houder spat
- het apparaat onrustig werkt
- de houder op het blad van het apparaat beweegt.

RT

Let op! Met dit apparaat mogen uitsluitend

media verwerkt resp. verhit worden waarvan

het vlampunt boven 180 °C ligt

De ingestelde veiligheidstemperatuurbegrenzing moet minstens
25 °C onder het brandpunt van het geb

ruikte medium liggen.

• Let op gevaar door:

- brandbare materialen

- brandbare media met een lage kook-

temperatuur

- breuk van het glas

- houders van een onjuiste maat

- te hoog vulniveau van het medium

- onveilige stand van de houder.

• Tijdens het bedrijf kan het apparaat warm worden.
• Bij hoge toerentallen kan het blad ook zonder werking van de
verwarming warm worden, door de aandrijfmagneten.
• Verwerk ziekteverwekkende materialen uitsluitend in gesloten
houders, onder een geschikte afzuiging. Als u vragen heeft,
gelieve contact op te nemen met IKA.

• Gebruik het apparaat niet in explosiege-

vaarlijke omgevingen, met gevaarlijke

stoffen of onder water.

• Bewerk uitsluitend media waarbij de door

het bewerken veroorzaakte energie-

inbreng geen problemen met zich mee

zal brengen. Dit geldt ook voor andere energie-inbrengen, b.v.
door lichtstraling..
• Neem de gebruikshandleiding van het toebehoren in aanmerking.
• Veilig werken wordt uitsluitend gegarandeerd met de acces-
soires die beschreven worden in het hoofdstuk ”Accessoires”.
• Accessoires moeten veilig met het apparaat verbonden zijn, en
mogen niet uit zichzelf losraken. Het zwaartepunt van de op-
bouw moet binnen het blad van het apparaat liggen.
• Monteer de accessoires alleen als de netstekker uit het stopcon-
tact is getrokken.
• Dit apparaat mag uitsluitend van het elektriciteitsnet worden af-
gekoppeld door de netstekker/verbindingsstekker van het ap-
paraat uit het stopcontact te trekken.
• De contactdoos voor de aansluiting op het voedingsnet moet
gemakkelijk te bereiken zijn.
• Eventueel kunnen er slijtdeeltjes van de draaiende onderdelen
in het te bewerken medium terecht komen.
• Bij gebruik van magneetstaven met PTFE-coating moet op het
volgende worden gelet:
Chemische reacties door PTFE ontstaan bij contact met gesmol-
ten of opgeloste alkali- en aardalkalimetalen, alsmede met fijn-
delige poeders van metalen uit de 2e en 3e groep van het perio-
densysteem bij temperaturen van boven de 300 °C - 400 °C.
Alleen elementair fluor, chloortrifluoride en alkalimetalen tas-
ten het aan. Halogeenkoolwaterstoffen werken reversibel
opborrelend.

(Bron: Römpps Chemie-Lexikon en „Ullmann“ band 19)

Voor de bescherming van het apparaat
• Het apparaat mag uitsluitend worden geopend door vakmensen.
• De spanning die vermeld wordt op de typeplaat moet overeen
stemmen met de netspanning.
• Het apparaat geheel noch gedeeltelijk afdekken, b.v. met meta-
len platen of folie. Hierdoor zou oververhitting ontstaan.
• Voorkom dat het apparaat of de accessoires ergens tegen sto-
ten of slaan.
• Let erop dat het blad schoon gehouden wordt.
• De minimumafstanden aanhouden tussen apparaten, en tussen
het apparaat en de wand boven de opbouw (min. 800 mm),
zie afbeelding 2.

>100 mm

>100 mm

>100 mm

afbeelding 2

NL

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: