Bezpečnostní pokyny, Danger warning warning warning danger danger, Attention – IKA RO 15 User Manual

Page 30

Advertising
background image

30

Bezpečnostní pokyny

CS


K Vaší ochraně
Před uvedením přístroje do provozu si kompletně pročtěte

návod k použití a dodržujte pečlivě bezpečnostní pokyny.

• Návod k provozu uložte, aby byl přístupný pro všechny příslušné
pracovníky.
• Dbejte na to, aby s přístrojem pracoval pouze řádně vyškolený personál.
• Dodržujte bezpečnostní instrukce, směrnice, předpisy pro zajištění
bezpečnosti práce a předpisy protiúrazové zábrany.
• Zásuvka musí být uzemněna (kontakt ochranného vodiče).

Pozor - magnetismus!

Mějte na paměti účinky magnetického

pole (kardiostimulátory, nosiče dat …).

RT

Nebezpečí popálení!

Pozor při dotyku částí skříně a topné desky.

Topná deska se může zahřát na teplotu přesahující 125 °C. Pozor na
zbytkové teplo po vypnutí.

RT

• Síťový kabel se nesmí dotýkat instalační

desky.

• Noste svoje osobní ochranné vybavení v souladu s třídou nebez
pečí zpracovávaného média. Jinak vyvstává ohrožení vlivem:
- vystřikování kapalin,
- vymrštěním součástí,
- nebezpečí uvolnování jedovatých nebo hořlavých plynů.
• Postavte přístroj volně na rovnou, stabilní, čistou, nekluznou, su-
chou a ohnivzdornou plochu.
• Patky přístroje musejí být čisté a nepoškozené.
• Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou přístroj a příslušenství
poškozeny. Nepoužívejte poškozené součásti.
• Pomalu zvyšujte otáčky.
• Snižte otáčky, když
- médium vlivem příliš vysokých otáček vystřikuje z nádoby
- vzniká neklidný chod,
- nádoba se na odkládací desce pohybuje.

RT

Pozor! S tímto přístrojem je dovoleno

zpracovávat resp. Zahřívat pouze média,

jejichž bod vzplanutí je vyšší než 180 °C.

Nastavené bezpečnostní teplotní omezení musí být vždy nejméne
o 25 °C nižší než bod hoření použitého média.

• Mějte na zřeteli ohrožení vlivem:

- zápalných materiálů,

- hořlavých médií s nízkou teplotou varu

- rozbití skla

- chybných rozměrů nádoby

- příliš vysoké hladiny náplně média,

- nestabilního postavení nádoby.

• V provozu se může přístroj zahřívat.
• Instalační deska se o bez ohřívání může při vysokých počtech
otáček ohřívat působením magnetů pohonu.
• Materiály, které vyvolávají nemoci, zpracovávejte jen v zavřených
nádobách při zajištění vhodného odtahu. Pokud byste měli jaké-
koli dotazy, obraťte se laskavě na firmu IKA.

Nepoužívejte přístroj v atmosférách

ohroženych výbuchem, s nebezpečnými

látkami a pod vodou.

• Pracujte pouze s médii, u nichž je vložení

energie vlivem zpracování neškodné. To

platí rovněž pro jinou vloženou energii,

např. vlivem ozáření světlem.

• Dodržujte návod k provozu příslušenství.
• Bezpečná práce je zajištěná pouze s příslušenstvím, které je popsá-
no v kapitole “Příslušenství”.
• Díly příslušenství musí být bezpečně spojeny se zařízením a ne-
smí se samy uvolnovat. Těžiště nástavby musí být uvnitř odklá-
dací plochy.
• Příslušenství montujte pouze tehdy, je-li vytažená síťová zástrčka
přístroje.
• Odpojení od napájecí elektrické sítě se u přístroje provádí pouze
vytáhnutím síťové, resp. přístrojové zástrčky.
• Zásuvka pro připojovací síťový vodič musí být lehce dosažitelná
a přístupná.
• Do zpracovávaného média se může dostat oděr z otáčejících se
částí příslušenství.
• U aplicací s magnetickými tyčinkami s pláštěm z PTFE dbejte laskavě
následujících pravidel: Chemické reakce materiálu PTFE vznikají ve
styku s roztavenými nebo rozpuštěnými alkalickými kovy a kovy
alkalických zemin a dále s jemnozrnnými prášky kovů z 2. a 3. sku-
piny periodické soustavy při teplotách vyšších než 300 °C – 400 °C.
Materiál napadají jen elementární fluor, chlorid fluorid a alkalické
kovy, halogenové uhlovodíky působí reversibilně bobtnavě.

(Zdroj: Römpps Chemie-Lexikon a “Ulmann” svazek 19)

Na ochranu přístroje
• Přístroj smí otevírat pouze odborný pracovník.
• Údaj o napětí na typovém štítku přístroje musí souhlasit s napětím

elektrické sítě.
• Přístroj ani částečně nezakrývejte například kovovými deskami ani
fóliemi. Následkem je přehřívání.
• Vyvarujte se nárazům nebo úderům na přístroj nebo na příslušenství.
• Dbejte na čistou instalační desku.
• Dodržujte minimální vzdálenosti mezi zařízeními, mezi zařízením
a stěnou a nad nástavbou (nejméně 800 mm), (obr. 2).

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

>100 mm

>100 mm

>100 mm

obr. 2

Advertising
This manual is related to the following products: