Varnostna opozorila, Danger warning warning warning danger danger, Attention – IKA RO 15 User Manual

Page 32

Advertising
background image

32

Varnostna opozorila


Za vašo zaščito
Pred zagonom v celoti preberite Priročnik za uporabo

in upoštevajte varnostna navodila.

• Priročnik za uporabo shranite na vsem dostopnem mestu.
• Poskrbite, da z napravo dela le izučeno osebje
• Upoštevajte varnostna navodila, smernice in predpise za varstvo
pri delu ter preprečevanje nesreč.
• Vtičnica mora biti ozemljena (priključek za zaščitni vodnik).

Pozor, magnetno polje!

Bodite pozorni na učinke magnetnega

polja (srčni spodbujevalniki, nosilci

podatkov ...).

RT

Nevarnost opeklin!

Ko se dotikate delov ohišja in grelne

plošče, bodite previdni. Grelna plošča se lahko ogreje do tempe-
rature nad 125 °C. Naprava je po izključitvi topla.

RT

• Omrežni kabel se ne sme dotikati ogre-

vane plošče za namestitev.

• Nosite osebno zaščitno opremo v skladu z razredom nevarnosti
medija, ki ga obdelujete, sicer obstaja nevarnost:
- brizganja tekočin,
- hitrega izmeta delov,
- Sproščajo se strupeni ali gorljivi plini.
• Napravo postavite na ravno, stabilno, čisto, nedrsečo, suho in
negorljivo podlago z dovolj prostora.
• Podstavki naprave morajo biti čisti in nepoškodovani.
• Pred vsako uporabo preverite, ali sta naprava in oprema nepoškodovani.
Nikoli ne uporabljajte poškodovanih delov.
• Počasi povečujte število vrtljajev.
• Število vrtljajev zmanjšajte, če:
- medij zaradi previsokih vrtljajev brizga iz posode,
- naprava teče neenakomerno,
- se posoda na plošči premika.

RT

Pozor! S to napravo je dovoljeno obde-

lovati oziroma segrevati samo medije z

vnetiščem nad 180 °C

Nastavljena varnostna temperaturna omejitev mora biti vedno
najmanj 25 °C pod goriščem obdelovane snovi.

• Pazite na nevarnost zaradi:

- vnetljivih materialov,

- vnetljivih snovi z nižjo temperaturo vrelišča,

- loma stekla,

- neprimerne velikosti posode,

- previsokega nivoja medija,

- nestabilno postavljene posode.

• Med delovanjem se lahko naprava segreje.
• Plošča za postavitev se lahko ogreje tudi brez grelnega delovan-
ja. Ogreje se s pogonskimi magneti pri visokem številu vrtljajev.
• Materiale, ki povzročajo bolezni, obdelujte samo v zaprtih posodah
pod primerno napo. Za kakršna koli vprašanja se posvetujte z IKA.

• Naprave ne uporabljajte v eksplozijsko

ogroženih atmosferah, z nevarnimi

snovmi in pod vodo.

• Obdelujte le medije, pri katerih obdela-

va ne dovaja občutne energije. To velja

tudi za druge dovode energije, npr.

zaradi svetlobnega obsevanja.

SL

• Upoštevajte navodila za uporabo opreme.
• Varno delo zagotavljamo le z opremo, ki je opisana v poglavju „Oprema“.
• Deli naprave morajo biti z napravo tesno povezani in se ne smejo spro-
stiti sami od sebe. Težišče sestavljene naprave mora biti znotraj plošče.
• Opremo namestite le pri izvlečenem omrežnem vtikaču.
• Napravo izključite iz električnega omrežja samo, kadar izvlečete
omrežni vtič oziroma vtič naprave.
• Priključna vtičnica električnega omrežja mora biti enostavno
dosegljiva in dostopna.
• V obdelovani snovi se lahko vrtljivi deli opreme obrabijo.
• Pri uporabi magnetnih palic, oplaščenih s PTFE, upoštevajte naslednje:
PTFE kemično reagira ob stiku s taljenimi ali raztopljenimi alkal-
nimi kovinami ali zemeljskimi alkalnimi kovinami ter finimi praški
kovin iz druge in tretje skupine periodnega sistema pri tempe-
raturah nad 300-400 °C. Samo elementarni fluor, kloridov fluo-
rid in alkalne kovine delujejo agresivno, halogenski ogljikovodi-
ki pa povzročajo reverzibilno nabrekanje.

(Vir: Kemijski leksikon Römpps in “Ulmann”, zvezek 19)

Za zaščito naprave
• Napravo sme odpreti le strokovno osebje.
• Nazivna napetost na tipski ploščici se mora ujemati z omrežno
napetostjo.
• Naprave ne pokrijte niti deloma (npr. s kovinskimi ploščami ali
folijami), sicer se lahko pregreje.
• Preprečite udarce in druge sunke na napravo in opremo.
• Plošča za namestitev mora biti čista.
• Upoštevajte najmanjše razdalje med napravami, med napravo in
steno ter nad sestavljeno napravo (najmanj 800 mm),

(Fig. 3).

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Fig. 2

Advertising
This manual is related to the following products: