Инструкции за безопасност, Danger warning warning warning danger danger, Attention – IKA RO 15 User Manual

Page 37

Advertising
background image

37

ИНСТРУКЦИИ За беЗОПаСНОСТ

Зa Baшaтa Зaщитa
Прочетете цялото ръководство за експлоатация преди

да започнете работа с уреда и следвайте инструкциите

за безопасност.

• Пазете ръководството за експлоатация на достъпно за
всички място.
• Имайте предвид, че с уреда трябва да работи само обучен
персонал.
• Спазвайте инструкциите за безопасност, указанията,
правилата за охрана на труда и техника на безопасност.
• Използваният контакт трябва да бъде заземен (защитен
контакт).

Внимание – магнетизъм!

Съобразявайте се с въздействията на

магнитното поле (пейсмейкъри,

информационни носители...)

RT

Опасност от изгаряне! Внимавайте,

когато влизате в контакт с части от корпуса

или нагревателната плоча. Температурата на нагревателната

плоча може да надвиши 125 °C. Имайте предвид остатъчната
топлина след изключване!

RT

• Захранващият кабел не трябва да се допира

до нагреваемата плоча за поставяне.

• Носете лични предпазни средства в съответствие с класа на
опасност на обработваната среда. В противен случай
съществува риск от пръски от течности, изхвърляне на части,
захващане на части от тялото, коса, части от облеклото и
украшения.
• Поставете уреда да стои свободно върху равна, стабилна,
чиста, нехлъзгава, суха и огнеупорна повърхност.
• Крачетата на уреда трябва да са чисти и без повреди.
• Преди всяка употреба проверявайте уреда и принадлежностите
за повреди. Не използвайте повредени части.
• Бавно увеличавайте оборотите.
• Намалете оборотите, ако
- от съда пръска вещество вследствие на твърде високите
обороти
- се появи неравномерно движение
- съдът се движи върху плочата за поставяне.

RT

Внимание! С този уред могат да се

обработват, съотв. нагряват само

среди, чиято температура на възпламеняване е над 180°C.
Настроеното ограничение за безопасна температура трябва
винаги да бъде най-малко с 25°С под точката на горене на
използвания флуид.

• Обърнете внимание

на риск от:

- запалителни материали

- счупване на стъкло

- горими флуиди с ниска температура на кипене
- прекалено високо ниво на напълване на флуида
- нестабилно положение на съда.

Уредът може да се нагрее по време на експлоатация

.

При високи обороти плочата за поставяне може да се нагрее

и когато уредът не работи в режим на нагряване вследствие
на задвижващите електромагнити

.

• Обработвайте болестотворните материали само в
затворени съдове и при подходящ аспиратор. За въпроси
се обръщайте към IKA

®

.

• Не използвайте уреда във

взривоопасна атмосфера, с опасни

вещества и под вода.

• Обработвайте само среди, които не

реагират опасно на допълнителната

енергия, произвеждана чрез

обработката. Това важи и за енергия, произвеждана по друг
начин, като напр. чрез светлинно облъчване.
• Спазвайте ръководството за експлоатация на принадлежностите.
• Безопасната работа е гарантирана само с принадлежностите,
описани в раздел „Принадлежности“.
• Принадлежностите трябва да са закрепени добре към уреда и не трябва

сами да се разхлабват. Центърът на тежестта на конструкцията
трябва да се намира в границите на опорната повърхност.
• Монтирайте принадлежностите само при изваден захранващ
щепсел.

• Изключването на ур

еда от електрозахранващата мрежа се

извършва само чрез изваждане на захранващия щепсел от
мрежата съответно от уреда.
• Контактът за свързване на захранващия кабел трябва да е
лесно достъпен.
• Съществува вероятност в обработваната среда да попадне
прах от въртящите се принадлежности.
• При употреба на покрити с PTFE пръчковидни магнити
трябва да се има предвид следното:

При температури над 300-400°C в политетрафлуоретилена

(PTFE) настъпват химични реакции при контакт с разтопени

или разтворени алкални и алкалоземни метали, както и с

фин прах от метали от 2-ра и 3-та група от периодичната

таблица. Само елементарният флуор, хлорният трифлорид

и алкалните метали го разрушават, докато халогенвъгле-
водородите предизвикват обратимо набъбване

.

(Източник: Справочник по химия Рьомс и „Улман”, том 19)

Зa Зaщитa Нa уредa
• Уредът може да се отваря само от квалифициран персонал.
• Данните за напрежението върху типовата табелка трябва
да съвпадат с мрежовото напрежение.
• Не покривайте уреда или части от него, напр. със съдържащи
метал плочи или фолио. Това води до прегряване.
• Избягвайте удари по уреда или принадлежностите..
• Внимавайте плочата за поставяне да е чиста

.

Спазвайте минималните разстояния между отделните

уреди, между уреда и стената, както и необходимото празно

пространство над конструкцията (мин. 800 mm), виж фиг. 2.

>100 mm

>100 mm

>100 mm

фиг.

2

BG

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: