Υпоδείξείς ασφάλείας, Danger warning warning warning danger danger, Attention – IKA RO 15 User Manual

Page 39

Advertising
background image

39

ΥПОδείξείς ασφάλείας


Για τη δική σας προστασία
Μελετήστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης πριν

από τη θέση σε λειτουργία και λάβετε υπόψη τις υποδείξεις

ασφαλείας.

• Φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο
σε όλους.
• Λάβετε υπόψη ότι μόνο εκπαιδευμένο προσωπικό επιτρέπεται
να εργάζεται με τη συσκευή.
• Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας, τις οδηγίες, τους κανονισμούς
προστασίας της εργασίας και πρόληψης ατυχημάτων.
• Η χρησιμοποιούμενη πρίζα πρέπει να είναι γειωμένη (επαφή
αγωγού προστασίας).

Προσχή - ΜαγνητІσμός!

Λαμβάνετε υπόψη τις επιπτώσεις του

μαγνητικού πεδίου (βηματοδότες, μέσα

δεδομένων...).

RT

Κίνδυνος εγκαύματος!

Προσοχή κατά το άγγιγμα εξαρτημάτων

του περιβλήματος και της θερμαντικής πλάκας. Η θερμαντική πλάκα

μπορεί να αναπτύξει θερμοκρασία ένα των 125 °C. Λαμβάνετε
υπόψη την υπολειμματική θερμότητα μετά την απενεργοποίηση!

RT

Το ηλεκτρικό καλώδιο δεν πρέπει να έρχεται

σε επαφή με τη θερμαινόμενη πλάκα τοποθέτησης

.

• Φοράτε τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό σας ανάλογα με
την κατηγορία κινδύνου του προς επεξεργασία μέσου. Διαφορετικά
μπορεί να προκληθεί κίνδυνος από:
- πιτσιλιές υγρών
- εκτίναξη εξαρτημάτων
- Έκλυση τοξικών ή εύφλεκτων αερίων.
• Τοποθετήστε τη συσκευή ελεύθερη σε επίπεδη, σταθερή,
καθαρή, αντιολισθητική, στεγνή και πυράντοχη επιφάνεια.
• Τα πέλματα της συσκευής πρέπει να είναι καθαρά και να μην
έχουν υποστεί ζημίες.
• Πριν από κάθ

ε χρήση ελέγχετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα

για ζημίες. Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εξαρτήματα.

• Αυξάνετε αργά τον αριθμό στροφών.
• ΜεІώστε ταχύτητα εάν
- Έγχυση μέσο λόγω της υψηλής ταχύτητας του σκάφους
- Δεν λεІτουργεί ομαλά
- Το σκάφος κІνείταІ πάνω στην πλάκα βάσης.

RT

Προσοχή! Με τη συγκεκριμένη συσκευή

επιτρέπεται αποκλειστικά η επεξεργασία ή η

θέρμανση υλικών, το σημείο ανάφλεξης των οποίων είναι άνω των 180 °C.
Το ρυθμισμένο όριο θερμοκρασίας ασφαλείας πρέπει να βρί-
σκεται πάντα 25°C τουλάχιστον χαμηλότερα από το σημείο
ανάφλεξης του χρησιμοποιούμενου μέσου.

• Προσέξτε του κινδύνους που μπορεί να

προκληθούν από:

- εύφλεκτα υλικά

- καύσιμα υλικά χαμηλού σημείου βρασμού
- θραύση γυαλιού
- εσφαλμένη διαστασιολόγηση του δοχείου
- υπερβολική στάθμη πλήρωσης του υλικού
- ασταθής στήριξη του δοχείου.
• Η συσκευή μπορεί να θερμανθεί κατά τη λειτουργία.
• Η πλάκα τοποθέτησης μπορεί να θερμανθεί ακόμη και όταν δεν είναι σε
λειτουργία θέρμανσης από τον κινητήριο μαγνήτη σε υψηλό αριθμό στροφών

.

• Επεξεργάζεστε παθογόνα υλικά αποκλειστικά σε κλειστά
δοχεία κάτω από κατάλληλο απορροφητήρα. Για ερωτήματα
απευθύνεστε στην εταιρεία IKA

®

.

• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται

σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, με επικίνδυνες

ουσίες και κάτω από νερό.

• Επεξεργάζεστε αποκλειστικά υλικά για

τα οποία η προσθήκη ενέργειας κατά

την επεξεργασία είναι ακίνδυνη. Το αυτό

ισχύει επίσης για άλλες προσθήκες ενέργειας, π.χ. από φωτεινή
ακτινοβολία..
• Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης των παρελκομένων.
• Η ασφαλής εργασία εξασφαλίζεται μόνο με τα παρελκόμενα
που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Παρελκόμενα».
• Τα παρελκόμενα πρέπει να συνδέονται ασφαλώς με τη συσκευή

και δεν πρέπει να αποσυνδέονται από μόνα τους. Το κέντρο βάρους
της διάταξης πρέπει να βρίσκεται εκτός της επιφάνειας τοποθέτησης.
• Εγκαθιστάτε τα παρελκόμενα μόνο όταν το φις του ηλεκτρικού
καλωδίου δεν είναι συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
• Η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο παροχής ρεύματος
εξασφαλίζεται μόνο με αποσύνδεση του φις του ηλεκτρικού
καλωδίου ή του καλωδίου της συσκευής.
• Η πρίζα για το καλώδιο σύνδεσης με την παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
• Κατά περίπτωση μπορούν να καταλήξουν τρίμματα από
περιστρεφόμενα παρελκόμενα στο υπό επεξεργασία υλικό.
• Κατά τη χρήση μαγνητικών ράβδων με επένδυση PTFE πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
χημικές αντιδράσεις του PTFE προκαλούνται σε επαφή με τηγμένα

ή διαλυμένα μέταλλα αλκάλια και μέταλλα αλκαλικών γαιών,

καθώς και με λεπτόκοκκες μεταλλικές σκόνες της 2ης και της 3ης

ομάδας του περιοδικού συστήματος σε θερμοκρασίες άνω των

300-400 °C. Μόνο το στοιχειώδες φθόριο, το τριφθοριούχο

και τα μέταλλα αλκάλια αντιδρούν με αυτό, ενώ οι αλογονούχοι
υδρογονάνθρακες έχουν αναστρέψιμη διογκωτική δράση.

(Πηγή: Römpps Chemie-Lexikon και “Ulmann” τόμος 19)

Για την προστασία της συσκευής
• Η συσκευή επιτρέπεται να ανοίγεται μόνο από ειδικό τεχνικό.
• Τα στοιχεία τάσης της πινακίδας τύπου πρέπει να ταυτίζονται με
την τάση δικτύου.
• Μην καλύπτεται τη συσκευή ούτε εν μέρει, π.χ., με μεταλλικά
ελάσματα ή φύλλα. Κάτι τέτοιο προκαλεί υπερθέρμανση.
• Αποφεύγετε τραντάγματα και κτυπήματα στη συσκευή ή στα
παρελκόμενα
• Φροντίζετε ώστε να είναι καθαρή η πλάκα τοποθέτησης.
• Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ συσκευών, μεταξύ

συσκευής και τοίχου, καθώς και επάνω από τη διάταξη (ελάχ.

800 mm), βλ. εικ. 2.

>100 mm

>100 mm

>100 mm

εικ. 2

EL

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: