Wskazówki bezpieczeństwa, Danger warning warning warning, Danger – IKA RO 15 User Manual

Page 29

Advertising
background image

29

Wskazówki bezpieczeństwa

PL


Ochrona użytkownika
Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję

obsługi i zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa

• Instrukcja obsługi powinna być przechowywana w miejscu dostępnym
dla wszystkich.
• Dopilnować, aby urządzenie było obsługiwane wyłącznie przez
przeszkolony personel.
• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, dyrektyw i przepisów bhp.
• Gniazdko musi być uziemione (kontakt z przewodem uziemiającym).

Uwaga – Pole magnetyczne! Prosimy

uwzględniać oddziaływanie pola magnety

cznego (ma ono wpływ na pracę rozrusznika

serca, stan nośników danych itp.).

RT

Niebezpieczeństwo poparzenia!

Należy zachować ostrożność przy dotykaniu

części obudowy i płyty grzejnej. Płyta grzew-

cza może rozgrzać się do temperatury ponad 125 °C. Należy uważać na
ciepło pozostające po wyłączeniu urządzenia.

RT

• Przewód sieciowy nie może dotykać

ogrzewanej płyty roboczej.

• Stosować osobiste wyposażenie ochronne odpowiednie do klasy
niebezpieczeństwa używanego medium. W przeciwnym wypadku
istnieje zagrożenie spowodowane:
- pryskaniem lub parowaniem cieczy
- wypadnięciem części
- uwalnianiem się gazów toksycznych i palnych.
• Urządzenie ustawić na płaskiej, stabilnej, czystej, antypoślizgowej,
suchej i ogniotrwałej powierzchni.
• Podstawki urządzenia muszą być czyste i nieuszkodzone.
• Urządzenie i akcesoria sprawdzić przed każdym użyciem pod
kątem uszkodzeń. Nigdy nie używać uszkodzonych części.
• Powoli zwiększać prędkość obrotową.
• Prędkość obrotowa wymaga zmniejszenia w wypadku
- pryskania medium na zewnątrz urządzenia na skutek zbyt wysokiej
prędkości obrotowej
- wystąpienia nierównomiernego biegu
- przesuwania się naczynia na płycie górnej.

RT

Uwaga! Za pomocą tego urządzenia można

poddawać obróbce bądź podgrzewać

wyłącznie te media, których temperatura zapłonu przekracza 180°C.
Temperatura zapalenia zastosowanej substancji musi przekraczać
ten bezpieczny zakres temperatur o przynajmniej 25 °C.

• Uwzględnić zagrożenie stwarzane przez:

- materiały łatwopalne

- pęknięcie szkła

- substancje łatwopalne o niskiej temperaturze wrzenia
- użycie naczynia o nieodpowiedniej wielkości
- przepełnienie naczynia
- niepewne ustawienie naczynia.
• Urządzenie może się nagrzewać w czasie pracy.
• Płyta robocza może się rozgrzać także bez właczenia podgrzewania
– na skutek wysokiej prędkości obrotowej elektromag nesu
napędowego
• Materiały chorobotwórcze można obrabiać wyłącznie w zamkniętych
naczyniach z odpowiednim odciągiem. W razie pytań
prosimy o kontakt z firmą IKA.

• Z urządzenia nie wolno korzystać w miejscach,

w których w powietrzu znajdują się substancje

grożące wybuchem ani pod wodą. Nie stosować

substancji niebezpiecznych.

• Nadaje się wyłącznie do mediów, dla któr-

ych doprowadzenie energii podczas obróbki

nie jest szkodliwe. Dotyczy to również

innych sposobów doprowadzenie energii, np. w postaci oświetlenia.
• Należy przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi
wyposażenia dodatkowego.
• Bezpieczna praca jest zapewniona wyłącznie z akcesoriami
opisanymi w rozdziale “Akcesoria”.
• Akcesoria muszą być dobrze przymocowane do naczynia i nie
można dopuszczać do ich samoistnego poluzowania. Punkt cięż-
kości zestawu musi spoczywać ponad powierzchnią płyty górnej.
• Akcesoria montować wyłącznie przy wyciągniętej wtyczce.
• Odłączenie od sieci zasilającej następuje tylko po wyciągnięciu
wtyczki sieciowej lub wtyczki urządzenia.
• Gniazdo na przewód zasilający musi znajdować się w łatwo
dostępnym miejscu.
• Cząstki powstające w wyniku ścierania obracających się części elemen-
tów dodatkowych może przedostać się do obrabianego preparatu.
• Podczas korzystania z mieszadełek magnetycznych z powłoką teflonową
należy wziąć pod uwagę co następuje: Teflon wchodzi w reakcje
chemiczne w zetknięciu z roztopionymi lub rozpuszczonymi me-
talami alkalicznymi i metalami ziem alkalicznych, a także z bardzo
rozdrobnionymi proszkami metali grupy 2 i 3 układu okresowego w
temperaturze powyżej 300 °C - 400 °C. Agresywność chemiczną
wobec teflonu wykazują tylko fluor elementarny, fluorochlorki i
metale alkaliczne, a węglowodory chlorowcopochodne wykazują
odwracalne działanie spęczniające.

(zródło: Römpps Chemie-Lexikon i ”Ulmann”, tom 19)

Ochrona urządzenia
• Urządzenie może być otwierane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
• Informacja o napięciu podana na tabliczce znamionowej musi się
zgadzać z napięciem sieciowym.
• Nie wolno przykrywać urządzenia nawet częściowo, np. metalową
płytką lub folią. Spowodowałoby to przegrzanie.
• Unikać obijania i uderzeń o urządzenie i akcesoria.
• Płytę roboczą należy utrzymywać w czystości.
• Należy dbać o przestrzeganie minimalnych odległości pomiędzy
urządzeniami, pomiędzy urządzeniem i ścianą oraz ponad zesta-
wem (przynajmniej 800 mm), (rys. 2).

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

>100 mm

>100 mm

>100 mm

rys. 2

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: