Turvallisuusohjeet, Danger warning, Warning – IKA RO 15 User Manual

Page 27: Warning danger danger

Advertising
background image

27

Turvallisuusohjeet

FI


Oman turvallisuutesi vuoksi
Lue käyttöohje huolella ennen laitteen käyttöä ja noudata

kaikkia turvallisuusohjeita

• Säilytä käyttöohje helposti käsillä olevassa paikassa.
• Huolehdi siitä, että laitetta käyttää vain koulutettu henkilökunta.
• Noudata turvallisuusohjeita, määräyksiä sekä työsuojelu- ja tapa
turmantorjuntaohjeita
• Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan.

Huomautus - magneettisuus!

Huomioi magneettikentän vaikutukset

(sydäntahdistin, tallennusvälineet ...).

RT

Palovammojen vaara! Ole varovainen

koskettaessasi kotelon osia ja kuumen

nuslevyä! Kuumennuslevyn lämpötila voi olla yli 125 °C. Huo-
mioi jäännöslämpö laitteen pysäytyksen jälkeen

RT

• Verkkojohto ei saa koskettaa läm-

mitettävää tasoa.

• Käytä käsiteltävän materiaalin riskiluokitusta vastaavia henkilö
kohtaisia suojavarusteita. Muuten vaaraa voivat aiheuttaa:
- nesteiden roiskuminen
- osien sinkoutuminen
- myrkyllisten tai palavien kaasujen vapautuminen.
• Aseta laite tasaiselle, tukevalle, puhtaalle, pitävälle, kuivalle ja
palamattomalle alustalle.
• Laitteen jalkojen pitää olla puhtaat ja ehjät.
• Tarkasta laitteen ja tarvikkeiden kunto ennen jokaista käyttöker
taa. Älä käytä vaurioituneita osia.
• Suurenna hitaasti pyörimisnopeutta.
• Pienennä pyörimisnopeutta, jos
- materiaalia roiskuu astiasta liian suuren pyörimisnopeuden
vuoksi
- laite toimii epätasaisesti
- astia liikkuu tasolla.

RT

Huomautus: Tällä laitteella saa käsitellä tai

kuumentaa vain aineita, joiden leimahdus-

piste on yli 180 °C

Asetetun turvalämpötilarajoituksen pitää olla aina vähintään 25 °C
käytetyn aineen palamispiste alapuolella

• Vaaraa voivat aiheuttaa:

- syttyvät materiaalit

- lasin rikkoutuminen

- palavat materiaalit, joilla on alhainen kiehumislämpötila
- väärin mitoitettu astia
- liian täynnä oleva astia
- epävakaa astia.
• Laite voi kuumentua käytön aikana.
• Taso voi lämmetä myös ilman lämmityskäyttöä käyttömagneetti-
en vaikutuksesta suurilla pyörimisnopeuksilla.
• Terveydelle haitallisia aineita saa käsitellä vain suljetussa astiassa
asianmukaisen poistoimurin alla. Lisätietoja antaa IKA.

• Laitetta ei saa in bold käyttää räjähdy-

salttiissa tiloissa, vaarallisten ainei den

käsittelyyn eikä veden alla.

• Laitteella saa käsitellä ainoastaan sellai-

sia materiaaleja, joissa käsittelyn aiheut-

tama energianlisäys on vähäinen. Tämä

koskee myös muita energialisäyksiä esim. auringonvalosta.

• Noudata tarvikkeen käyttöohjeita.
• Laitteen turvallinen toiminta on taattu ainoastaan Tarvikkeetkap
paleessa kuvattuja tarvikkeita käytettäessä.
• Lisävarusteiden pitää olla kunnolla kiinni laitteessa eivätkä ne saa
löystyä itsestään. Astian painopisteen pitää olla tason alueella.
• Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen tarvikkeen asennusta.
• Laite erotetaan verkkojännitteestä irrottamalla verkkojohto pisto-
rasiasta tai laitteesta.
• Verkkojohdon pistorasian pitää olla helposti ulottuvilla ja saatavilla.
• Pyörivistä tarvikkeista kulumisen seurauksena irtoava aines voi
päästä käsiteltävään aineeseen.
• PTFE-muovilla koteloituja magneettisauvoja käytettäessä pitää
ottaa huomioon seuraava: PTFE reagoi kemiallisesti, jos se jou-
tuu kosketuksiin sulassa tai liuenneessa muodossa olevien alkali-
tai maa-alkalimetallien kanssa tai jaksollisen järjestelmän ryhmi-
in 2 ja 3 kuuluvien metallien kanssa, kun ne on jauhettu hienoja-
koisiksi ja lämpötila on yli 300 °C - 400 °C. Vain alkuainefluo-
rilla, klooritrifluoridilla ja alkalimetalleilla on syövyttävä vaikutus,
halogeenihiilivedyt vaikuttavat laajentavasti.

(Lähde: Römpps Chemie-Lexikon und „Ulmann“ Band 19)

Laitteen suojaamiseksi
• Laitteen saa avata vain valtuutettu asentaja.
• Varmista, että verkkojännite vastaa tyyppikilven tietoja.
• Älä peitä laitetta edes osittain esim. metallilevyllä tai -foliolla.
Laite saattaa ylikuumentua.
• Varo kohdistamasta iskuja laitteeseen tai tarvikkeisiin.
• Pidä taso puhtaana.
• Varmista, että kahden laitteen tai laitteen ja seinän välillä on
kuvan mukainen minimietäisyys ja että koeastian yläpuolella on
vähintään 800 mm vapaata tilaa (katso kuva 2).

ATTENTION

DANGER

WARNING

>100 mm

>100 mm

>100 mm

kuva 2

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: