Indicaţii de siguranţa, Danger warning warning warning danger danger, Attention – IKA RO 15 User Manual

Page 38

Advertising
background image

38

Indicaţii de siguranţa

Pentru protecția dumneavoastră
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte

de punerea în funcţiune şi să respectaţi indicaţiile de siguranţă.

• Păstraţi Instrucţiunile de utilizare într-un loc accesibil pentru
întreg personalul.
• Asiguraţi-vă că numai personal instruit lucrează cu aparatul.
• Respectaţi indicaţiile de siguranţă, directivele şi prevederile de
protecţia muncii şi prevenire a accidentelor.
• Priza folosită trebuie să fie legată la pământ (contact cu cablu
de protecţie).

Atenţie - magnetism!

Ţineţi cont de efectele câmpului magne-

tic (stimulatoare cardiace, medii de

stocare a datelor ...)

RT

Pericol de arsuri!

Atenţie la atingerea elementelor car-

casei şi a plitei. Plita se încălzeşte la peste 125 °C. Ţineţi cont de
căldura reziduală după oprire!

RT

• Cablul de alimentare nu are voie să atingă

placa de aşezare, care se încălzeşte.

• Purtaţi echipamentul de protecţie personal corespunzător clasei
de pericol a substanţelor prelucrate. În plus, pot exista următoarele
pericole datorate:
- stropire cu lichide,
- proiectarea în afară a unor piese
- prinderea unor părţi ale corpului, părului, hainelor sau bijuteriilor.
• Aşezaţi aparatul liber pe o suprafaţă plană, stabilă, curată, anti-
derapantă, uscată şi rezistentă la foc.
• Picioarele aparatului trebuie să fie curate şi nedeteriorate.
• Înaintea fiecărei utilizări, verificaţi ca aparatul şi accesoriile să nu
fie deteriorate. Nu folosiţi piese deteriorate.
• Creşteţi treptat turaţia.
• Reduceţi turaţia dacă
- Materialul este stropit din recipient datorită turaţiei prea mari
- survine o funcţionare neliniştită

-

recipientul se mişcă pe placa de aşezare.

RT

Atenţie! Cu ajutorul acestui aparat pot fi

prelucrate, respectiv încălzite numai medii

a căror punct de inflamabilitate se află la peste 180 °C.
Temperatura limită de siguranţă trebuie să fie reglată întotdeau-
na la o temperatură cu cel puţin 25°C mai mică decât punctul
de aprindere a substanţei utilizate.

• Aveţi în vedere o periclitare prin

- materiale inflamabile

-

spargerea sticlei

-

materiale combustibile cu temperatură joasă de fierbere

-

dimensionarea greşită a recipientului

-

umplerea la un nivel prea ridicat cu substanţă

-

poziţia instabilă a recipientului.

În timpul funcţionării, aparatul se poate încălzi.

De asemenea, placa de aşezare se poate încălzi şi atunci când nu func-

ţionează încălzirea, datorită magneţilor de acţionare cu turaţii mari.
• Prelucraţi substanţe patogene numai în recipiente închise ferm şi
în condiţii de ventilaţie corespunzătoare. În cazul în care aveţi
întrebări, vă rugăm să vă adresaţi IKA

®

.

• Nu

utilizaţi aparatul în atmosferă

explozivă, cu materiale periculoase sau

sub apă.

• Prelucraţi numai substanţe la care sur

plusul de energie apărut în timpul

prelucrării este inofensiv. Acest lucru

este valabil şi în privinţa energiei produse şi sub alte forme, de
exemplu prin iradiere luminoasă.
• Respectaţi manualul de utilizare al accesoriilor.
• Operarea sigură este garantată numai cu accesoriile descrise în
capitolul „Accesorii”.
• Accesoriile trebuie să fie bine fixate pe aparat şi nu este permis

ca acestea să se desprindă singure. Centrul de greutate al mon
tajului trebuie să se afle în interiorul suprafeţei de aşezare.
• Montaţi accesoriile numai când ştecherul este scos din priză.
• Separarea aparatului de reţeaua de alimentare cu tensiune se
realizează numai prin tragere de ştecherul de reţea sau ştecherul
aparatului.
• Priza de alimentare a aparatului trebuie să fie uşor accesibilă.
• Este posibil ca în substanţa ce urmează să fie prelucrată să
ajungă şpan de la accesoriile rotative.
• La utilizarea barelor magnetice, acoperite cu PTFE, trebuie res-
pectate următoarele:
Reacţiile chimice ale PTFE apar în contact cu metale alcaline sau

alcalino-pământoase, topite sau în suspensie, precum şi cu pul-

beri metalice fine din grupa 2 şi 3 a tabelului periodic al lui

Mendeleev, la temperaturi de peste 300 - 400 °C. Numai

fluorul elementar, trifluorura de clor şi metalele alcaline o
atacă, carbohidraţii halogeni reacţionează energic, reversibil.

(sursa: Dicţionarul de chimie Römpps şi „Ullmann“ volumul 19)

Pentru protecția aparatului
• Aparatul va fi deschis numai de personal calificat.
• Tensiunea reţelei de alimentare trebuie să corespundă cu cea
indicată pe plăcuţa de tip.
• Nu acoperiţi aparatul, nici parţial, de exemplu cu plăci metalice
sau folii. Urmarea ar fi supraîncălzirea.
• Evitaţi şocurile şi loviturile asupra aparatului sau accesoriilor.
• Aveţi grijă ca placa de aşezare să fie curată.
• Respectaţi distanţele minime între aparate, î

ntre aparat şi pere-

te, precum şi distanţa deasupra montajului (min. 800 mm), a se

vedea fig. 2.

>100 mm

>100 mm

>100 mm

Fig. 2

RO

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: