Sikkerhetsanvisninger, Danger warning, Warning – IKA RO 15 User Manual

Page 26: Warning danger danger, Attention

Advertising
background image

26

Sikkerhetsanvisninger

NO


Personlig sikkerhet
Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke appa-

ratet, og følg sikkerhetsanvisningene

• Oppbevar bruksanvisningen tilgjengelig for alle.
• Sørg for at kun kvalifisert personell arbeider med apparatet.
• Følg sikkerhetsanvisningene, retningslinjene samt forskriftene
for helse, miljø og sikkerhet.
• Stikkontakten må være jordet (jordet kontakt).

Advarsel - magnetisme!

Vær spesielt forsiktig med virkningene av

magnetfeltet (by-pass, datamedium ...).

RT

Fare for forbrenning! Vær forsiktig

ved håndtering av husdelene og varme-

platen! Varmeplata kan nå en tempera-

tur på over 125 °C. Vær oppmerksom på restvarme etter at appa-
ratet er slått av.

RT

• Strømledningen må ikke komme i kontakt

med den oppvarmbare plata.

• Bruk ditt personlige verneutstyr i samsvar med fareklassen til medi-
umet som skal bearbeides. Ellers kan det være fare for:
- væskesprut og fordamping
- deler som slynges ut
- frigjøring av giftige eller brennbare gasser.
• Plasser apparatet på en jevn, stabil, ren, skilsikkert, tørr og brann
bestanding overflate.
• Føttene på apparatet må være rene og uskadde.
• Kontroller apparatet og tilbehør hver gang før bruk med tanke
på skader. Skadde deler skal ikke brukes.
• Øk hastigheten langsomt.
• Reduser hastigheten hvis
- mediumet skvetter ut av beholderen som en følge av for høy hastighet
- det oppstår ujevn gange
- beholderen beveger seg på underlaget.

RT

Advarsel: Dette apparatet skal bare

brukes til å bearbeide eller varme opp

medier med et flammepunkt over 180 °C.

Sikkerhetstemperaturbegrensningen som er stilt inn, skal alltid
ligge minst 25 °C under brennpunktet for mediumet som brukes.

• Vær oppmerksom på eventuelle farer

som skyldes

- brannfarlige materialer
- brennbare medier med lav koketemperatur
- ødelagt glass
- feil størrelse på beholderen
- for mye medium i beholderen
- beholderen står ustøtt.
• Apparatet kan bli varmt når det brukes.
• Plata kan også bli varmet opp av drivmagnetene ved høy has-
tighet, uten at varmefunksjonen er satt på.
• Patogene materialer skal bare bearbeides i lukkede beholdere under
et egnet avtrekk. Ved spørsmål vennligst ta kontakt med IKA.

• Apparatet må ikke brukes i eksplosjons-

farlige omgivelser, med farlige stoffer og

under vann.

• Bearbeid kun medier som tåler energien

som påføres under bearbeidingen. Dette

gjelder også andre energiformer som

f.eks. lys- stråling.

• Følg anvisningene i instruksjonsboka som følger med tilbehøret.
• Trygge arbeidsforhold sikres kun når tilbehøret beskrevet i kapit-
let «Tilbehør» brukes.
• Tilbehør må være godt festet på apparatet, og skal ikke løsne av seg
selv. Tyngdepunktet på enheten skal være innenfor underlagsflata.
• Tilbehøret skal kun monteres når strømforbindelsen er koplet fra.
• Apparatet kan kun koples fra strømnettet ved at strøm- eller
apparatkontakten trekkes ut.
• Stikkontakten for nettilkoplingsledningen må være lett tilgjengelig.
• I visse tilfeller kan partikler fra roterende tilbehørsdeler komme
opp i mediumet som bearbeides.
• Vet bruk av magnetstaver med PTFE-kledning, må de tas hensyn
til følgende: Det oppstår kjemiske reaksjoner fra PTFE i kontakt
med smeltede eller oppløste alkali- og jordalkalimetaller, fin-
malte pulver av metaller fra periodesystemets gruppe 2 og 3
ved temperaturer over 300 °C - 400 °C. PTFE blir kun angrepet
av elementær fluor, klortrifluorid og alkalimetaller, halogenhyd-
ro-karbon virker reversibel svellende.

(Kilde: Römpps kjemi-leksikon og “Ullmann” bind 19)

Beskyttelse av apparatet
• Apparatet skal kun åpnes av en kvalifisert fagmann.
• Spenningsverdien på typeskiltet må stemme overens med netts-
penningen.
• Ikke dekk til apparatet, heller ikke delvis, med f.eks. metallplater
eller folie. Det kan føre til overoppheting.
• Pass på at apparatet og tilbehøret ikke utsettes for støt og slag.
• Pass på at plata er rein.
• Overhold minimumsavstanden mellom apparater, og mellom
apparatet og veggen over enheten (min. 800 mm), se figur 2.

ATTENTION

DANGER

WARNING

>100 mm

>100 mm

>100 mm

figur 2

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

Advertising
This manual is related to the following products: