Biztonsági utasitások, Danger warning warning warning danger danger, Attention – IKA RO 15 User Manual

Page 31

Advertising
background image

31

Biztonsági utasitások

HU

Az Ön védelme érdekében
Üzembehelyezés előtt gondosan olvassa el a használati

utasítást, és vegye figyelembe a biztonsági előírásokat.

• A használati utasítást tárolja olyan helyen, ahol mindenki hozzá-férhet.
• Ügyeljen arra, hogy a készüléken csak megfelelően kioktatott
személyzet dolgozzon.
• Tartsa be a biztonsági előírásokat, valamint a munkavédelmi és
balesetelhárítási szabályok irányelveit.
• Az elektromos csatlakozó földelt legyen (védővezetékes csatlakozó).

Figyelem – Mágnesesség! Ügyeljen a

mágneses mező hatására (szívritmus

szabályozó, adathordozó …).

RT

Gyulladásveszély!

Vigyázzon, amikor megérinti a ház részeit

és a fűtőlapot. A fűtőlap 125 °C hőmérsékletnél melegebb is lehet.
Kikapcsolás után figyeljen a maradékhőre.

RT

• A hálózati kábel ne érintse a fűtőlapot.

• Viseljen a feldolgozandó anyag veszélyességi osztályának megfelelő
személyes védőeszközöket. A veszélyforrások a következők:
- folyadékok kifröccsenése
- részecskék kirepülése
- mérgező vagy éghető gázok felszabadulása.
• A készüléket helyezze szabadon egy sík, stabil, csúszásmentes,
száraz és tűzálló felületre.
• A készülék lábai legyenek tiszták és sértetlenek.
• Minden alkalmazás előtt vizsgálja meg, nem sérült-e a készülék
vagy valamelyik tartozéka. Sérült részeket ne használjon.
• A fordulatszámot lassan növelje.
• Csökkentse a fordulatszámot, ha
- a túl magas fordulatszám következtében kifröccsen a kezelt anyag
- a készülék futása nem sima
- az edény mozog a főzőlapon.

RT

Figyelem! A készülékkel kizárólag olyan

anyagot dolgozzon fel, illetve hevítsen

fel, amelynek lobbanáspontja 180 °C fölött van.
A beállított biztonsági hőmérséklet mindig legalább 25 °C-kal a
használt közeg gyulladási hőmérséklete alatt legyen.

• Ügyeljen arra, hogy veszélyhelyzet léphet fel

- gyúlékony anyagok kezelésénél

- alacsony forráspontú gyúlékony anya-

gok kezelésénél

- üvegtörésnél

- az edény helytelen méretezésénel

- ha az eszköz túlságosan tele van

- ha az edény bizonytalanul áll.

• Üzemelés közben a készülék felmelegedhet.
• A fűtőlap a nagy fordulatszámmal forgó keverőmágnes hatására
fűtés nélkül is felmelegedhet.
• Fertőzést okozó anyagokkal csak zárt edényekben, megfelelő
elszívás mellett dolgozzon. Kérdéseivel forduljon a IKA céghez.

A készülékről vagy a forgó tartozékok részeiről ledörzsölődő
darabok bejuthatnak az anyagba

Ne üzemeltesse a készüléket robbanás-

veszélyes légtérben, veszélyes anyagok-

kal és víz alatt.

ATTENTION

DANGER

WARNING

WARNING

WARNING

DANGER

DANGER

• Csak olyan anyagokkal dolgozzon, ame

lyeknél a feldolgozás so-rán átadott ener

gia jelentéktelen minősül. Ez érvényes más

energia (pl. fényenergia) bevitelénél is.

• Vegye figyelembe a tartozékok használati utasítását.
• Biztonságosan csak a “Tartozékok” fejezetben felsorolt tartozékok alkal
mazásával lehet dolgozni.
• A tartozékokat biztosan kell összekötni a készülékkel, és maguktól
nem szabad leválniuk. A készülék súlypontjának a főzőfelületen
belül kell elhelyezkednie.
• A tartozékok felszerelésekor a készülék csatlakozóját húzza ki az
elektromos hálózatból.
• Ha a készüléket le akarja választani az energiaellátó hálózatról,
akkor húzza ki a csatlakozót a hálózatból vagy a készülékből.
• A hálózati csatlakozó vezeték csatlakozó aljzatának könnyen elérhetőnek
és hozzáférhetőnek kell lennie.
• A forgó tartozékok a feldolgozás alatt levő közegben esetleg kopás
nak lehetnek kitéve.
• Teflonbevonatú mágneses keverőrudacskák alkalmazása esetén a
következőket vegye figyelembe: Ha a teflon 300 °C - 400 °C
hőmérséklet felett olvadt vagy oldott alkálifémekkel és alkáli földfé-
mekkel, valamint a periódusos rendszer 2. és 3. csoport finoman
porított fémeivel kerül kölcsönhatásba, akkor kémiai reakcióba lép
velük. Csak az elemi fluor, klór-fluor vegyületek és alkálifémek tám-
adják meg, a halogénezett-szénhidrogének irreverzibilisen duzzasztják.

(Forrás: Römpp Chemie-Lexikon és ”Ulmann” 19. kötet)

Za zaščito naprave
• A készüléket csak szakember nyithatja fel.
• A készülék típusjelző tábláján megadott feszültség érték egyezzen meg a
hálózati feszültséggel.
• Ne fedje le a készüléket még részben sem pl. fémlemezzel vagy
fóliával, mert túlhevülést eredményezhet.
• Tilos a készüléket és tartozékait lökdösni vagy ütni.
• Ügyeljen arra, hogy a fűtőlap tiszta legyen.
• Figyeljen a minimális távolságra a készülékek között, a készülék és
a fal között, valamint a készülék fölött (min. 800 mm), (2. ábra).

>100 mm

>100 mm

>100 mm

2. ábra

Advertising
This manual is related to the following products: